ท่ามือคำว่า “พระคริสต์”

ท่ามือคำว่า “พระคริสต์”

คำอธิบาย : พระคริสต์ (จากภาษากรีก), พระเมสสิยาห์ (จากภาษาฮีบรู) : หมายถึง “ผู้ที่ได้รับการเจิม” ในวัฒนธรรมของชาวยิว กษัตริย์ ปุโรหิต และผู้เผยพระวจนะ จะได้รับการเจิมด้วยน้ำมัน เป็นการแสดงว่าพวกเขาถูกเลือกเป็นพิเศษเพื่อทำบทบาทหน้าที่ให้สำเร็จ พระเยซูในฐานะพระคริสต์ ได้ทรงทำบทบาทหน้าที่ทั้งสามอย่างนี้จนสำเร็จ นั่นคือ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ ปุโรหิต และผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าทรงเลือกไว้


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8