ท่ามือคำว่า “มารีย์ (มารดาของพระเยซู)”

ท่ามือคำว่า “มารีย์ (มารดาของพระเยซู)”

คำอธิบาย : ชื่อของมารีย์ (มารดาของพระเยซู) มาจากผ้าคลุมไหล่ที่สวมรอบศีรษะของเธอ


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8