ท่ามือคำว่า “ยอห์นผู้ให้บัพติศมา”

ท่ามือคำว่า “ยอห์นผู้ให้บัพติศมา”

คำอธิบาย : มัทธิว 3:4, มาระโก 1:6 เสื้อผ้าของยอห์นทำด้วยขนอูฐและหนังสัตว์คาดเอว


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8