ท่ามือคำว่า “ยอห์น (น้องของยากอบ)”

ท่ามือคำว่า “ยอห์น (น้องของยากอบ)”

คำอธิบาย : ศิษย์ที่พระเยซูทรงรัก เขียนพระคัมภีร์ 5เล่ม คือจดหมายฝากของยอห์น ฉบับ1, ฉบับ2, ฉบับ3 กับพระธรรมวิวรณ์


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8