ท่ามือคำว่า “ยากอบ (พี่ของยอห์น)”

ท่ามือคำว่า “ยากอบ (พี่ของยอห์น)”

คำอธิบาย : ยากอบ – เมื่อพระเยซูทรงไม่ได้รับการต้อนรับในหมู่บ้านของชาวสะมาเรีย ยากอบเป็นสาวกคนหนึ่งที่อยากจะขอให้มีไฟจากสวรรค์ลงมาทำลายหมู่บ้านนั้น ต่อมาภายหลัง ยากอบกลายมาเป็นผู้ที่รักผู้อื่นมาก ชื่อของเขาในภาษามือจึงสื่อถึงการเปลี่ยนจากคนใจร้อนมาเป็นคนที่รักผู้อื่น


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8