ท่ามือคำว่า “ยาโคบ/อิสราเอล”

ท่ามือคำว่า “ยาโคบ/อิสราเอล”

คำอธิบาย : ปฐมกาล 32:24-32 “เหลือ​ยา​โคบ​อยู่​แต่​ผู้​เดียว มี​บุรุษ​ผู้​หนึ่ง​มา​ปล้ำ​กับ​เขา​จน​รุ่ง​สาง เมื่อ​บุรุษ​ผู้​นั้น​เห็น​ว่า​จะ​เอา​ชนะ​ยา​โคบ​ไม่​ได้ ก็​แตะ​ที่​ข้อ​ต่อ​สะโพก​ของ​ยา​โคบ​ขณะ​ที่​ปล้ำ​สู้​กัน ข้อ​ต่อ​สะโพก​ของ​ยาโคบ​ก็​เคลื่อน…”


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8