ท่ามือคำว่า “อับราฮัม/อับราม”

ท่ามือคำว่า “อับราฮัม/อับราม”

คำอธิบาย : ปฐมกาล 22:9-12 อับราฮัมเต็มใจที่จะถวายบุตรชายที่ท่านรักเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า ชื่อของอับราฮัมในภาษามือจึงสื่อถึงตอนที่มือของเขาถูกยับยั้งไว้ก่อนที่จะทำการถวายบูชาบุตรของเขา


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8