ท่ามือคำว่า “ยากอบ (บุตรของอัลเฟอัส)”

ท่ามือคำว่า “ยากอบ (บุตรของอัลเฟอัส)”

คำอธิบาย : ยากอบคนนี้ บางครั้งถูกเรียกว่า “ยากอบน้อย” แสดงว่าเขาอาจเป็นคนตัวเล็ก ชื่อของเขาในภาษามือจึงสื่อถึงคนตัวเตี้ย


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8