ท่ามือ “กามาลิเอล(ฟาริสี / ธรรมาจารย์)”

ท่ามือ “กามาลิเอล(ฟาริสี / ธรรมาจารย์)”

คำอธิบาย : กิจการ 5:34 ฟาริสีผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งในสมัยพันธสัญญาใหม่ เขาเป็นผู้รอบรู้และสอนธรรมบัญญัติของชาวยิว อัครทูตเปาโลก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งของเขา (กจ.22:3) และเขามีอิทธิพลมากในสภายิว


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8