ท่ามือ “อันนาส (อดีตมหาปุโรหิต)”

ท่ามือ “อันนาส(อดีตมหาปุโรหิต)”

คำอธิบาย : อันนาสไม่ได้เป็นมหาปุโรหิตประจำการ แต่เพราะมีความอาวุโสและประสบการณ์มากกว่า จึงเป็นผู้กล่าวหาพระเยซูได้ดีกว่า


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8