ท่ามือ ” โยเซฟ (บุตรของยาโคบ) “

ท่ามือ ” โยเซฟ (บุตรของยาโคบ) “

คำอธิบาย : ปฐมกาล 41:15-36 พระเจ้าได้ตรัสกับโยเซฟทางความฝัน และประทานความสามารถในการอธิบายความฝันให้กับเขา ชื่อของเขาจึงดูเหมือนท่ามือของคำว่า “ความฝัน” หรือ “คนช่างฝัน”


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
ธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Bank name : TMBThanachart  Account name : Thailand Bible Society Account number : 193-2-24007-8