น้องแทนคุณ

น้องแทนคุณ

.. ธนธัช ฟองตระกูล มีชื่อเล่นว่า แทนคุณ  อายุ 10 ปี เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ผู้สมัครเข้าแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020 กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย

น้องแทนคุณ ได้เล่าให้ฟังว่า ก่อนที่จะทำการคัดลอกพระคัมภีร์พระธรรมเอเสเคียลในบทที่ 1 – บทที่ 7 นั้น เริ่มต้นจากการอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าก่อน แล้วจึงอ่านหนังสือเอเสเคียลให้ครบ 7 บท โดยการอ่านทบทวนบทละ 5 รอบ ขณะที่อ่านก็จะคิดใคร่ครวญไปด้วยว่าจะทำอะไร แบบไหน แล้วทำการค้นหารูปภาพจากในคอมพิวเตอร์ โดยคุณแม่ช่วยหาวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 เล่ม 7 บท ดังต่อไปนี้

เล่มที่ 1 บทที่ 1 “สิ่งมีชีวิต 4 หน้า (เครูป)” ได้วาดรูปสิ่งมีชีวิตที่มีใบหน้าเป็นสัตว์แล้วทำให้ลอยไปลอยมาได้ บนท้องฟ้าที่มีก้อนเมฆเป็นข้อพระคัมภีร์

เล่มที่ 2 บทที่ 2 “หนังสืออยู่ม้วนหนึ่งทำสมุดคัดลอกเป็นหนังสือม้วนโดยคัดเลือกรูปจากในคอมพิวเตอร์แล้วคัดลอกพระคัมภีร์ปะทับลงในภาพม้วนหนังสืออีกทีหนึ่ง

เล่มที่ 3 บทที่ 3 “ริมแม่น้ำเคบาร์ได้ทำกรอบรูปเป็นภาพแม่น้ำเคบาร์ แล้วคัดลอกพระคัมภีร์ลงในสมุดปะในกรอบรูป

เล่มที่ 4 บทที่ 4 “การล้อมกรุงเยรูซาเล็มได้นำภาพของกรุงเยรูซาเล็มในปัจจุบันมาปะรวมกันเป็นสมุดภาพประกอบการคัดลอกพระคัมภีร์

เล่มที่ 5 บทที่ 5 “ดาบที่ต่อสู้กรุงเยรูซาเล็มจึงได้ทำรูปเล่มเป็นดาบ แล้วคัดลอกพระคัมภีร์ลงในดาบแต่ละเล่ม

เล่มที่ 6 บทที่ 6 กล่าวถึงรูปเคารพ ซึ่งพระธรรมเอเสเคียลในบทที่6 ข้อที่11 ได้บันทึกไว้ว่าจงตบมือ กระทืบเท้าเป็นการแสดงออกถึงการเจ็บใจที่หลงผิดไป จึงได้ทำรูปเล่มเป็นฝ่ามือแล้วคัดข้อพระคัมภีร์ลงในฝ่ามือ

เล่มที่ 7 บทที่ 7 “เราจะพิพากษาเจ้าเป็นการตัดสินลงโทษจากพระยาห์เวห์ จึงได้ทำภาพค้อนของผู้พิพากษามานำเสนอ

พี่ๆ ที่สมาคมฯ รู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่น้องแทนคุณเรียนอยู่เพียงชั้นป.5 แต่มีจินตนาการได้มากมายขนาดนี้ เรียกได้ว่าตีโจทย์แตกกระจุย เพราะนี่คือเป็นการเผยพระวจนะแบบเอเสเคียล คือ การเผยพระวจนะด้วยภาพ ด้วยสัญลักษณ์ ด้วยการแสดงออก อันสื่อความหมายจากพระยาห์เวห์

ร่วมถวายโครงการอาลักษณ์จิ๋ว