บทบาทและลักษณะของทูตสวรรค์ในพระธรรมดาเนียล

บทบาทและลักษณะของทูตสวรรค์ในพระธรรมดาเนียล

โดยทั่วไปในพระคัมภีร์เดิมเราจะไม่พบชื่อของทูตสวรรค์ แต่ในพระธรรมดาเนียลมีชื่อของทูตสวรรค์ปรากฏอยู่ คือ “กาเบรียล” (8:16) กับ “มีคาเอล” (10:13) และโดยทั่วไปทูตสวรรค์ในพระคัมภีร์เดิมมักจะเป็นผู้มาแจ้งข่าว หรือเป็นตัวแทนของพระเจ้ามาพบกับประชากรของพระองค์ ดู “ทูตสวรรค์” ในประมวลศัพท์ แต่ในพระธรรมดาเนียล ทูตสวรรค์ยังมีบทบาทอีกหลายอย่างคือ

  1. ช่วยกู้ให้พ้นภัย ได้แก่ คนที่ดูเหมือนองค์เทพบุตรผู้อยู่ในเตาไฟพร้อมกับเพื่อนทั้งสามของดาเนียล (3:24‑25) และทูตสวรรค์ผู้ปิดปากสิงโต (6:20‑22)
  2. ประกาศคำพิพากษา ได้แก่ทูตสวรรค์ที่ปรากฏในความฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ (4:13‑17) และนิ้วมือที่เขียนบนผนังพระราชวังในสมัยของกษัตริย์เบลชัสซาร์ (5:5‑6,24‑25)
  3. อธิบายนิมิตหรือความฝัน ได้แก่ ท่านผู้ปรากฏในนิมิตของดาเนียลเรื่องสัตว์มหึมาทั้งสี่ (7:16,23) ผู้บริสุทธิ์ที่ปรากฏในนิมิตเรื่องแกะผู้และแพะผู้ (8:13‑14) ทูตสวรรค์กาเบรียล (8:16) และชายสวมเสื้อผ้าป่าน มีทองเมืองอุฟาสคาดเอว (10:5‑6)
  4. ช่วยเสริมกำลัง ได้แก่ท่านผู้หนึ่งที่ดูเหมือนมนุษย์ (10:15‑16)
  5. เป็นเจ้าผู้ครอบครองและผู้คุ้มกันชนชาติอิสราเอล ได้แก่ทูตสวรรค์มีคาเอล (10:13,21; 12:1)
    ดังนั้น จากข้อมูลในพระธรรมดาเนียลพอสรุปได้ว่า ทูตสวรรค์มักปรากฏด้วยรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับมนุษย์ และมักไม่มีชื่อ แต่มีอยู่สององค์ที่มีชื่อคือ กาเบรียลและมีคาเอล โดยทูตสวรรค์ในพระธรรมดาเนียลมีหน้าที่หลักคืออธิบายนิมิตให้คนของพระเจ้าเข้าใจ ปกป้องคุ้มครองช่วยกู้คนของพระเจ้าให้พ้นภัย ตักเตือน ลงโทษคนที่ไม่ถ่อมใจ และเป็นผู้เสริมกำลังให้คนของพระเจ้า