วันที่ 18 ธันวาคม 2014 ประชุมกรรมการและผู้แปลพระคัมภีร์ภาษามือภาษาไทย

วันที่ 18 ธันวาคม 2014 ประชุมกรรมการและผู้แปลพระคัมภีร์ภาษามือภาษาไทย

ตรวจคำแปลพระธรรมมาระโกภาษามือ ได้มีการประชุมเพื่อตรวจแก้การแปลพระธรรมมาระโกภาษามือไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามือจาก SIL และผู้ใช้ภาษามือ ที่อาคารสมาคมพระคริสต-ธรรมไทย กรุงเทพ โดยสมาคมฯ ได้มีส่วนในพันธกิจการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินในประเทศไทยจะได้มีโอกาสเข้าถึงพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาของตนเอง การแปลพระคัมภีร์เป็นภาษามือนั้นต้องใช้ระยะเวลาและขั้นตอนในการแปลมากกว่าการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาอื่นมาก ขอท่านได้อธิษฐานเผื่อและสนับสนุนพันธกิจนี้ด้วยการถวายทรัพย์