ฝ่ายแปลสมาคมพระคริสตธรรมไทย

ฝ่ายแปลสมาคมพระคริสตธรรมไทย

โครงการพระคัมภีร์ฉบับศึกษา
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี 2020 ที่ผ่านมา ที่โครงการนี้ได้ตีพิมพ์พระคัมภีร์ฉบับศึกษาและวางจำหน่ายอีก 3 เล่มคือ

  1. พระธรรมเอเสเคียล
  2. พระธรรมเยเรมีย์ และพระธรรมเพลงคร่ำครวญ
  3. พระธรรมดาเนียล

ซึ่งฉบับศึกษาที่ทำขึ้นจะมีคำอธิบายที่เป็นเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ มีคำอธิบายเป็นตอน เป็นข้อ เป็นหัวเรื่อง และการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับปัจจุบัน

ส่วนในปี 2021 สมาคมฯ มีเป้าหมายที่จะทำพระธรรม

  1. พระธรรมอิสยาห์
  2. พระธรรมโยชูวา พระธรรมผู้วินิจฉัย และพระธรรมนางรูธ
  3. พระธรรม 1 พงศ์กษัตริย์ และพระธรรม 2 พงศ์กษัตริย์

ให้เสร็จ ขอโปรดอธิษฐานเผื่อทีมงานที่พระเจ้าจะทรงนำให้สำเร็จตามเป้าหมายด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระคัมภีร์ฉบับศึกษา จะช่วยเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้อ่าน ทั้งในส่วนที่เป็นข้อพระธรรมและการตีความหมาย รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

โครงการพระคัมภีร์ภาษามือเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน
โครงการนี้ในปี 2020 ที่ผ่านมาได้ทำพระธรรมกิจการ เสร็จเกือบทั้งหมด และได้เริ่มทำพระธรรมเอสเธอร์บทที่ 1-3 แล้ว ส่วนในปี 2021 นี้ ทางโครงการมีเป้าหมายจะทำพระธรรมเอสเธอร์ให้เสร็จ ขอโปรดอธิษฐานเผื่อให้งานนี้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้จาก Link : Tbs thsl พระคัมภีร์ภาษามือไทย TBS (Videos)

โครงการแปลพระคัมภีร์จากภาษาไทยเป็นภาษาอุรักลาโวย
โครงการนี้ได้ทำพระคัมภีร์คัดเล่มสองภาษา คือภาษาไทยและภาษาอุรักลาโวยออกมา โดยเล่มที่ 1 ประกอบด้วยพระธรรมปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ ได้ทำและพิมพ์ออกแจกจ่ายให้กับพี่น้องทางภาคใต้ที่ใช้ภาษานี้ไปแล้วตั้งแต่ต้นปี 2020 และในปลายปี 2020 ที่ผ่านมาได้จัดเตรียมทำคัดเล่มซึ่งเป็นเล่มที่ 2 ประกอบด้วยพระธรรมโยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ และ 1-2 ซามูเอล โดยจะพิมพ์เสร็จในเดือนมกราคม 2021 และในปีนี้จะทำพระคัมภีร์คัดเล่ม เล่มที่ 3 ประกอบด้วยพระธรรม 1-2 พงศ์กษัตริย์ เอสรา เนหะมีย์ และเอสเธอร์ ขอโปรดอธิษฐานเผื่อโครงการนี้ด้วย