พระพรจาก TBS Talk 2023

พระพรจาก TBS Talk 2023

บรรยากาศ TBS Talk 2023 “เปิดมุมมองการเงิน เดินเกมใหม่หลังโควิด” สัมมนาที่ให้คำแนะนำเรื่องแนวทางการจัดการการเงินสำหรับชีวิตตามหลักการพระคัมภีร์ เพื่อให้สามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคหลังโควิด จัดโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย [TBS]