พระพร

พระเจ้าทรงเทพระพรลงเหนือผู้ใด?

เฉลยธรรมบัญญัติ 11:26-27
“ดูสิ วันนี้​ข้าพเจ้า​ได้​นำ​คำ​อวยพร​และ​คำ​สาปแช่ง​มา​ไว้​ตรง​หน้า​ท่าน​ทั้งหลาย เป็น​คำ​อวยพร ถ้า​พวก​ท่าน​เชื่อฟัง​พระบัญญัติ​ของ​พระยาห์เวห์​พระเจ้า​ของ​ท่าน ซึ่ง​ข้าพเจ้า​บัญชา​ท่าน​ใน​วัน นี้…”
สดุดี 1:1-2
ความสุขเป็นของบุคคล ผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน
อิสยาห์ 44:3
เพราะเราจะเทน้ำลงบนแผ่นดินที่กระหาย และลำธารลงบนดินแห้ง เราจะเทวิญญาณของเราเหนือเชื้อสายของเจ้า และพรของเราเหนือลูกหลานของเจ้า
เยเรมีย์ 17:7
“คนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพร คือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้า…”
ยากอบ 4:6
แต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า พระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหอง แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ


พระเจ้าประทานพรอะไรให้เราบ้าง?

สดุดี 103:2-3
จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่าน ผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่าน
เอเสเคียล 34:26-27
และเราจะกระทำให้เขากับสถานที่รอบๆ เนินเขาของเราเป็นแหล่งพระพร เราจะส่งฝนลงมาให้ตามฤดูกาล เป็นห่าฝนแห่งพระพร ต้นไม้ที่ในทุ่งจะบังเกิดผล และพิภพจะบังเกิดผลประโยชน์ และเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยในแผ่นดินของเขาและเขาจะทราบว่าเราคือพระเจ้าในเมื่อเราหักคานแอกของเขาเสีย และช่วยกู้เขาจากมือของผู้ที่กักเขาให้เป็นทาส
มาลาคี 3:10
พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า จงนำทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่า เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่
ยากอบ 1:17
ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน คือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง


ฉันจำเป็นต้องอวยพรคนอื่นด้วยหรือ?

กันดารวิถี 6:24-26
ขอ​พระยาห์เวห์​ทรง​อวยพร​ท่าน และ​พิทักษ์​รักษา​ท่าน ขอ​พระยาห์เวห์​ทรง​ให้​พระพักตร์​ของ​พระองค์​ทอ​แสง​แก่​ท่าน และ​ทรง​พระกรุณา​ท่าน ขอ​พระยาห์เวห์​เงย​พระพักตร์​ของ​พระองค์​ต่อ​ท่าน และ​ประทาน​สวัสดิภาพ​แก่​ท่าน
โรม 12:14
จงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็ญท่าน จงอวยพร อย่าแช่งด่าเลย
1 เปโตร 3:9
อย่าทำชั่วตอบแทนชั่ว หรืออย่าด่าตอบการด่า แต่ตรงกันข้าม จงอวยพร เพราะพระองค์ได้ทรงเรียกให้พวกท่านทำเช่นนั้น เพื่อพวกท่านจะได้รับพระพร


มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก

.
รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
รหัสสินค้า 9786163391551 ปกไวนิล สีแดง
รหัสสินค้า 9786163391558 ปกไวนิล สีเขียว
ราคาเล่มละ 150 บาท