ท่ามือคำว่า “พระเจ้า”

ท่ามือคำว่า “พระเจ้า”

คำอธิบาย : ท่ามือสำหรับคำว่า “พระเจ้า” เป็นการผสมผสานท่ามือของคำว่า “พระบิดา” และคำว่า “พระผู้เป็นเจ้า”

 


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8