พระเยซูทรงเรียก เปโตรเป็นสาวกเมื่อไร? 4/18

พระเยซูทรงเรียก เปโตรเป็นสาวกเมื่อไร?

คำถาม พระเยซูทรงเรียกให้เปโตรเป็นสาวกเมื่อไร เพราะสิ่งที่บันทึกไว้ในยอห์น ไม่ตรงกับที่ปรากฏในมาระโกและมัทธิว
.
คำตอบ หากเราอ่านเรื่องราวใน มาระโก 1:16-18 [ขณะ​ที่​พระ​องค์​เสด็จ​ไป​ตาม​ชาย​ทะเล​สาบ​กา​ลิ​ลี ก็​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​ชาว​ประ​มง​สอง​คน คือ​ซีโมน​และ​อัน​ดรูว์​น้อง​ของ​ซีโมน กำ​ลัง​ทอด​แห​อยู่​ใน​ทะเล​สาบ พระ​เยซู​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า “จง​ตาม​เรา​มา เรา​จะ​ตั้ง​พวก​ท่าน​ให้​เป็น​ผู้​หา​คน​เหมือน​หา​ปลา” พวก​เขา​ก็​ละ​แห​ตาม​พระ​องค์​ไป​ทัน​ที] เราก็คงคิดว่าพระเยซูพบเปโตรครั้งแรกที่ทะเลสาบ    กาลิลี แล้วเมื่อพระองค์เรียกเปโตรให้ตามพระองค์ไป เขาก็ยอมทิ้งงานและอาชีพของเขาเพื่อติดตามคนที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน
.
แต่เมื่อเรามาอ่านยอห์น 1:35-42 [รุ่ง​ขึ้น ยอห์น​ยืน​อยู่​ที่​นั่น​อีก​กับ​ศิษย์​ของ​ท่าน​สอง​คน  และ​ท่าน​มอง​ดู​พระ​เยซู​ขณะ​ที่​พระ​องค์​เสด็จ​ผ่าน​ไป และ​ท่าน​กล่าว​ว่า “จง​ดู​พระ​เมษ​โป​ดก​ของ​พระเจ้า” ศิษย์​สอง​คน​นั้น​ได้​ยิน​ท่าน​พูด​อย่าง​นี้​ก็​ติด​ตาม​พระ​เยซู​ไป พระ​เยซู​ทรง​เหลียว​หลังกลับ​และ​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​เขา​ทั้ง​สอง​ตาม​พระ​องค์​มา จึง​ตรัส​ถาม​เขา​ว่า “ท่าน​หา​อะไร​?” เขา​ทั้ง​สอง​ทูล​พระ​องค์​ว่า “รับบี (ซึ่ง​แปล​ว่า​ท่าน​อา​จารย์) ท่าน​พัก​อยู่​ที่​ไหน​?” พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​พวก​เขา​ว่า “มา​ดู​เถิด” เขา​ก็​ไป​และ​เห็น​ที่​ซึ่ง​พระ​องค์​ประทับ และ​วัน​นั้น​ก็​พัก​อยู่​กับ​พระ​องค์ เพราะ​ขณะ​นั้น​ประ​มาณ​สี่​โมง​เย็น​แล้ว คน​หนึ่ง​ใน​สอง​คน​นั้น​ที่​ได้​ยิน​ยอห์น​พูด​และ​ติด​ตาม​พระ​องค์​ไป คือ​อัน​ดรูว์​น้อง​ชาย​ของ​ซีโมน​เป​โตร แล้ว​อัน​ดรูว์​ก็​ไป​หา​ซีโมน​พี่​ชาย​ของ​ตน​ก่อน และ​บอก​เขา​ว่า “เรา​พบ​พระ​เมส​สิ​ยาห์​แล้ว” ​(ซึ่ง​แปล​ว่า​พระ​คริสต์) อัน​ดรูว์​จึง​พา​ซีโมน​ไป​เฝ้า​พระ​เยซู เมื่อ​พระ​เยซู​ทอด​พระ​เนตร​เขา​แล้ว​ก็​ตรัส​ว่า “ท่าน​คือ​ ซีโมน​บุตร​ยอห์น คน​จะ​เรียก​ท่าน​ว่า​เค​ฟาส” (ซึ่ง​แปล​ว่า​ศิลา)] เราจะพบว่าเปโตรได้พบกับพระเยซูคริสต์ครั้งแรกโดยการแนะนำของอันดรูว์น้องชายของท่าน ซึ่งเป็นศิษย์ของยอห์นผู้ให้บัพติศมา การที่อันดรูว์ได้พบกับพระเยซูก็เพราะว่าได้ยินยอห์นพูดว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า” แล้วอันดรูว์กับศิษย์อีกคนหนึ่งได้ตามพระเยซูไปยังที่พักของพระองค์ และได้พักอยู่กับพระองค์และเป็นโอกาสที่ได้รู้จักพระองค์มากขึ้นจนแน่ใจว่า พระองค์คือพระ     เมสสิยาห์ แล้วจึงกลับไปพา ซีโมนมาหาพระเยซู
.
คำถามที่เกี่ยวข้องกับบริบทนี้คือ ยอห์นให้บัพติศมาที่ไหน และเปโตรเป็นศิษย์ของยอห์นด้วยไหม คำตอบแรกจะทำให้คำตอบที่สองชัดเจนขึ้น
.
เมื่อเราอ่าน ยอห์น 1:28 เราก็รู้ว่า [เหตุ​การณ์​นี้​เกิด​ขึ้น​ที่​หมู่​บ้าน​เบ​ธา​นี​ฟาก​แม่​น้ำ​จอร์​แดน​ข้าง​โน้น​ที่​ซึ่ง​ยอห์น​กำ​ลัง​ให้​บัพ​ติศ​มา] สถานที่ซึ่งยอห์นให้บัพติศมานั้นอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น ซึ่งหมายถึงอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ถึงแม้ว่าจะมีชื่อเหมือนกัน แต่ก็เป็นคนละหมู่บ้านของครอบครัวลาซารัสที่อยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มมากกว่าและอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน ตำแหน่งของหมู่บ้านเบธานีก็คงไม่ไกลจากกรุงเยรูซาเล็มมากนัก เพราะเมื่อพระเยซูทรงสั่งสอนที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มช่วงฤดูหนาวพระองค์ก็ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยังที่ยอห์นเคยให้บัพติศมา (ยอห์น 10:40) ซึ่งไม่ได้อยู่ในแคว้นกาลิลี ปัจจุบันนี้นักโบราณคดีได้ค้นพบหมู่บ้านแห่งนี้และมีหลักฐานว่าเป็นสถานที่ซึ่งยอห์นผู้ให้บัพติศมา เคยใช้สำหรับการให้บัพติศมา สถานที่แห่งนี้อยู่ตรงข้ามเมืองเยรีโค และเป็นบริเวณเดียวกับที่โยชูวานำชนชาติอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยังแผ่นดินพันธสัญญา และจากยอห์น 1:43 ได้บันทึกว่า “รุ่ง​ขึ้น​พระ​เยซู​ตั้ง​พระ​ทัย​จะ​เสด็จ​ไป​ยัง​แคว้น​กา​ลิลี” แสดงว่าตอนที่พระเยซูพบกับอันดรูว์และเปโตรนั้น พระเยซูไม่ได้อยู่ที่กาลิลี
.
จากการที่เรารู้ว่าเปโตรไม่ได้พบกับพระเยซูในครั้งนี้ที่กาลิลี ก็เป็นไปได้ว่า เปโตรเป็นศิษย์ของยอห์นผู้ให้บัพติศมาด้วย และเวลานั้นก็ได้ย้ายมาจากกาลิลี เพราะในยอห์น 1:44 ได้บันทึกว่า “ฟีลิป​มา​จาก​เบธ​ไซ​ดา​เมือง​ของ​อัน​ดรูว์​และ​เป​โตร” เมืองเบธไซดาเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในแคว้นกาลิลี
.
จากข้อมูลโดยรอบเราอาจจะพอสรุปได้ว่า การที่เปโตรได้พบพระเยซูนั้นน่าจะเป็นการพบครั้งแรก และยังไม่ได้เป็นสาวกติดตามพระเยซูคริสต์ หลังจากพบแล้ว ก็กลับไปเป็นศิษย์ของยอห์นเหมือนเดิม ไม่ได้ไปกาลิลีพร้อมพระเยซู
.
ถ้าถามว่าเปโตรกลับไปกาลิลีเมื่อไร ก็คงจะตอบว่า เปโตรกลับไปกาลิลีหลังจากที่ยอห์น         ผู้ให้บัพติศมาถูกเฮโรดจับดังที่มาระโกได้กล่าวไว้ในมาระโก 1:14 “หลัง​จาก​ยอห์น​ถูก​จับ​แล้ว พระ​เยซู​เสด็จ​มา​ยัง​แคว้น​กา​ลิลี ทรง​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​ของ​พระ​เจ้า” และใน 1:16-18 พระเยซูทรงเรียกให้เปโตรเป็นสาวกติดตามพระองค์ [ขณะ​ที่​พระ​องค์​เสด็จ​ไป​ตาม​ชาย​ทะเล​สาบ​กา​ลิ​ลี ก็​ทอด​พระ​เนตร​เห็น​ชาว​ประ​มง​สอง​คน คือ​ซีโมน​และ​อัน​ดรูว์​น้อง​ของ​ซีโมน กำ​ลัง​ทอด​แห​อยู่​ใน​ทะเล​สาบ พระ​เยซู​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า “จง​ตาม​เรา​มา เรา​จะ​ตั้ง​พวก​ท่าน​ให้​เป็น​ผู้​หา​คน​เหมือน​หา​ปลา” พวก​เขา​ก็​ละ​แห​ตาม​พระ​องค์​ไป​ทัน​ที] เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในพระธรรมยอห์นบทที่ 1
.
.
เมื่อเราพิจารณาพระธรรมอีกสองตอนคือ มัทธิว 4:18-22 เราจะพบว่ามีเนื้อความใกล้เคียงกับมาระโก 1:16-18 ส่วนลูกา 5:1-11 นั้นมีรายละเอียดมากกว่ามาระโกและมัทธิวคือ ก่อนที่พระองค์จะเรียกเปโตร ยากอบและยอห์นให้เป็นสาวกของพระองค์ พระองค์ให้พวกเขาออกไปจับปลาในตอนเช้า และพวกเขาได้พบว่า พระเยซูได้ช่วยให้พวกเขาจับปลาได้มาก หลังจากจับปลาเสร็จ พระองค์ได้เรียกให้เปโตรติดตามพระองค์ พวกเขาจึงเอาเรือเข้าฝั่ง และละทิ้งทุกอย่าง แล้วติดตามพระเยซูไป เราไม่รู้ว่าอันดรูว์อยู่ด้วยหรือไม่ แต่จากมาระโกและมัทธิวเราจะเห็นชื่อของอันดรูว์อยู่ด้วย
.
เราสามารถสรุปได้ว่า เปโตรได้มีโอกาสพบ พระเยซูครั้งแรกในหมู่บ้านเบธานีซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน และเปโตรนั้นอาจจะเคยเป็นศิษย์ของยอห์นผู้ให้บัพติศมาด้วย เมื่อยอห์นถูกเฮโรดจับเปโตรก็กลับมาทำอาชีพประมงเหมือนเดิม จนกระทั่งพระเยซูได้มาเรียกให้ท่านเป็นสาวกของพระองค์ในแคว้นกาลิลี
  • ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย
  • ภาพ lumoproject