พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์ที่ใดแน่? 3/10

พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์ที่ใดแน่?

ถาม พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์ที่ใดแน่? ที่ภูเขาลูกหนึ่งในแคว้นกาลิลี(มัทธิว 28:16)? หรือ ที่ภูเขามะกอกเทศ ในแคว้นยูเดีย (ลูกา 24:50 ; กิจการ 1:9-12)?

ตอบ เพื่อจะตอบคำถามนี้ เราต้องเข้าใจเหตุการณ์สำคัญในชีวิตพระเยซูก่อนตามลำดับดังนี้คือ

  1. การประสูติ
  2. การแพร่ธรรม
  3. การสิ้นพระชนม์และการถูกฝังในอุโมงค์
  4. การคืนพระชนม์
  5. การปรากฏพระองค์แก่สาวก
  6. การประทานพระบัญชาแก่สาวก
  7. การเสด็จสู่สวรรค์

อนึ่ง เหตุการณ์ข้างต้นได้บันทึกไว้ในพระกิตติคุณ หรือ พระวรสารทั้งสี่เล่มคือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น แต่บันทึกด้วยสำนวนและจุดเน้นแตกต่างกัน บางเหตุการณ์อาจมิได้กล่าวถึงในเล่มหนึ่งแต่กล่าวถึงในเล่มอื่น เช่น เรื่องการประสูติที่ไหน อย่างไร โดยเจาะจง มีกล่าวถึงในมัทธิวและลูกา แต่ไม่มีในมาระโกและยอห์น เป็นต้น บางเหตุการณ์ก็มีปรากฏในพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มได้แก่ การแพร่ธรรม การสิ้นพระชนม์กับการถูกฝังไว้ในอุโมงค์ การคืนพระชนม์การปรากฏพระองค์ และการประทานพระบัญชาแก่สาวก

อนึ่ง การศึกษาเหตุการณ์เดียวกันจากพระธรรมต่างเล่มกันก็มีประโยชน์เพราะทำให้เราได้เข้าใจเรื่องราวดีขึ้นและสมบูรณ์ขึ้น

ตัวอย่างที่หนึ่ง เรื่อง สาวกเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโตที่พบใน มาระโก 2:23-28 เมื่อเราอ่านเฉพาะข้อ 23 เราก็อาจเกิดคำถามว่า ทำไมสาวกของพระเยซูจึงเด็ดรวงข้าว? และคำตอบก็อาจ เป็นว่า เพื่อกรุยทางให้สะดวกในการเดิน หรือ เพื่อความหย่อนใจ หรืออื่นๆ อีกแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคน ซึ่งไม่มีความแน่ใจว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง แต่เมื่อเราอ่านเรื่องราวเดียวกันใน มัทธิว 12:1 เราจึงได้คำตอบว่า เพราะพวกเขาหิว จึงเด็ดรวงข้าวกิน นอกจากนี้ใน ลูกา 6:1 ยังให้ภาพที่ละเอียดขึ้นอีกคือ สาวกเด็ดรวงข้าว แล้วขยี้เพื่อเอาเปลือกออก แล้วจึงกินเนื้อข้าว ในเหตุการณ์นี้ พวกฟาริสีเห็นว่า พวกสาวกของพระเยซูทำผิดกฎเกณฑ์วันสะบาโต คือพวกสาวกทำงานโดยการเก็บเกี่ยว การนวดข้าว และการทำอาหารกินในวันสะบาโต แต่พระเยซูทรงเห็นแตกต่างจากพวกฟาริสีและทรงสอนพวกเขาให้เข้าใจว่า พระเจ้าทรงประสงค์อะไรจากมนุษย์ ระหว่างเครื่องสัตวบูชากับความเมตตาที่พึงมีต่อกัน?และให้เข้าใจว่า พระเจ้าทรงตั้งวันสะบาโตเพื่อผลประโยชน์ของมนุษย์ มิใช่ตั้งมนุษย์ให้เป็นทาสวันสะบาโต อย่างที่พวกฟาริสีกำลังทำอยู่ เราต้องรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าที่หัวใจของมัน มิใช่ที่ตัวอักษร

ตัวอย่างที่สอง เรื่องชายที่มือข้างหนึ่งลีบ ในพระธรรมมัทธิวและมาระโกมิได้ระบุว่ามือข้างไหน แต่ใน ลูกา 6:6 มีเนื้อความว่า “ในวันสะบาโตอีกวันหนึ่งขณะพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาและสั่งสอน ที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบ” นายแพทย์ลูกาเป็นคนละเอียดและเห็นว่าข้อมูลนี้จำเป็นจึงระบุชัดว่าชายคนนี้มีมือขวาลีบ นั่นอาจหมายความว่าเขาไม่สามารถทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ แต่ต้องอยู่โดยอาศัยความกรุณาจากคนอื่น

ดังนั้น เพื่อจะค้นหาคำตอบว่า พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์ที่ใด? เราจึงต้องศึกษาพระธรรมทั้งสี่เล่มโดยเฉพาะตอนท้ายเล่ม เพื่อจะดูว่า เล่มใดบ้างที่กล่าวถึงการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซู และในที่สุดเราพบว่าเรื่องนั้นมีเอ่ยถึงในพระธรรมมาระโก บทที่ 16 ข้อ 19 ซึ่งมีใจความว่า “หลังจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งพวกเขาแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ ประทับที่ เบื้อง ขวา พระ หัตถ์ ของ พระ เจ้า” และพระธรรมลูกาบทที่ 24 ข้อที่ 50-51 ซึ่งมีใจความว่า “พระ องค์ จึง พา พวก เขา ออกไป จนถึง หมู่ บ้านเบธานี และ ยก พระ หัตถ์ ทั้ง สอง อวย พร เขา ขณะที่ ทรง อวย พร อยู่ นั้น พระ องค์เสด็จ จาก พวก เขา ไป และ พระ เจ้า ทรง รับ พระ องค์ ขึ้น สู่ สวรรค์”

ตอนนี้ เรามาพิเคราะห์ดูพระคัมภีร์ทั้งสองตอนข้างต้นอย่างใกล้ชิดเพื่อหาคำตอบ โดยเริ่มจากพระธรรมมาระโกก่อน มาระโกบทที่ 16 มีทั้งหมด 20 ข้อพอจะแบ่งได้เป็นสองส่วนคือข้อ1-8 กับข้อ 9-20 ส่วนแรกเป็นส่วนที่มีอยู่ในสำเนาโบราณที่สุด ซึ่งกล่าวถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซูโดยมีรายละเอียดสำคัญอยู่ที่คำกำชับของ ชายหนุ่มชุดขาวให้พวกผู้หญิงบอกพวกสาวกให้ไปพบพระเยซูที่แคว้นกาลิลีตามที่ พระองค์เคยตรัสก่อนแล้ว ดู มาระโก 14:28 แต่ส่วนที่สองคือตั้งแต่ข้อ 9-20 ไม่มีอยู่ในสำเนาโบราณที่สุด เข้าใจว่าเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาภายหลัง ส่วนนี้กล่าวถึงการปรากฏพระองค์สามครั้งคือ ทรงปรากฏแก่มารีย์ชาวมักดาลา (ข้อ 9-11) แก่สาวกสองคนที่เดินทางออกนอกเมือง (ข้อ 12-13) และแก่อัครทูตสิบเอ็ดคน (ข้อ 14-18) สุดท้ายทรงเสด็จสู่สวรรค์ (ข้อ 19-20) พระเยซูทรงปรากฏแก่มารีย์ชาวมักดาลาที่ไหน? เข้าใจว่าน่าจะเป็นที่กรุงเยรูซาเล็ม พระองค์ทรงปรากฏแก่สาวกระหว่างทางจากเยรูซาเล็มถึงเอมมาอูส ดู ลูกาบทที่24 ข้อ 13-35 พระองค์ทรงปรากฏแก่อัครทูตสิบเอ็ดคนที่ไหน? ที่กรุงเยรูซาเล็ม หรือ ที่กาลิลี? ในเนื้อหามิได้ระบุไว้ แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ภูเขาลูกหนึ่งในกาลิลี ดู มัทธิว 28:16 เพราะพระเยซูทรงนัดหมายไว้ที่นั่น ดู มาระโก 16:7 เมื่อเป็นดังนั้น พระองค์ก็น่าจะเสด็จสู่สวรรค์ที่กาลิลี ดูข้อ 19 เว้นแต่จะคิดว่า ข้อ 19-20 มิใช่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องแต่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งอาจเกิดขึ้นที่ อื่นที่มิใช่กาลิลี

อย่างไรก็ดี ก็ขอให้เราพิจารณาดูพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งคือ ลูกาบทที่ 24 ข้อ 50-51 เนื้อความก็ชัดเจนว่า พระเยซูทรงเสด็จสู่สวรรค์ที่หมู่บ้านเบธานีซึ่งอยู่บนภูเขามะกอกเทศ อนึ่งในข้อ 51 ข้อความ “และพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์” อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม และมีเชิงอรรถอธิบายว่า สำเนาโบราณบางฉบับไม่มีข้อความนี้ กล่าวคือ สำเนาโบราณฉบับลาตินและฉบับตะวันตกได้ละข้อความนี้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้อ่านเข้าใจว่าพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์ในวันเดียวกันกับ ที่พระองค์คืนพระชนม์ ซึ่งความจริงก็คือหลังพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากตายแล้ว ก็ประทับอยู่ในโลกอีก 40 วัน ระหว่างเวลานี้ก็ปรากฏพระองค์แก่พวกสาวกเพื่อพิสูจน์ว่า พระองค์ทรงพระชนม์อยู่จริงๆ ครั้นครบกำหนดแล้วก็เสด็จสู่สวรรค์ ดู กิจการ 1:1-12 ซึ่งเป็นการบันทึกเหตุการณ์ต่อจากพระธรรมลูกา

ดังนั้น จึงขอสรุปว่า พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์ที่ภูเขามะกอกเทศ ใกล้กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูเดีย

  • อ.ปัญญา โชชัยชาญ
  • ภาพ www.lumoproject.com