พระเยซู มาเพื่อชนชาติ อิสราเอลเท่านั้น หรือมาเพื่อคนทั้งโลก? 1/18

พระเยซู มาเพื่อชนชาติ อิสราเอลเท่านั้น หรือมาเพื่อคนทั้งโลก?

คำถาม
พระเยซูมาเพื่อชนชาติอิสราเอลเท่านั้นหรือมาเพื่อคนทั้งโลก? ความหมายของ มัทธิว 15:24 ที่บันทึกว่า พระ​องค์​ (พระเยซู) ตรัส​ตอบ​ว่า “เรา​ไม่​ได้​รับ​ใช้​มา​หา​ใคร เว้น​แต่​แกะ​หลง​ของ​วงศ์​วาน​อิส​รา​เอล” คืออะไร
.
คำตอบ
คำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับ เพราะสำหรับคริสเตียนแล้ว พระเยซูมาเพื่อคนทั้งโลก ไม่ได้มาเพื่อคนยิวเท่านั้น เราต่างก็ท่องยอห์น 3:16 ได้ทุกคนที่ว่า “พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก​ดัง​นี้ คือ​ได้​ประทาน​พระ​บุตร​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​วาง​ใจ​ใน​พระ​บุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์” พระบุตรในข้อนี้หมายถึงพระเยซูคริสต์  ซึ่งได้ยืนยันว่า พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อไถ่คนทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะพวกยิวเท่านั้น ตามประวัติศาสตร์พระองค์เกิดเป็นมนุษย์ในครอบครัวของยิว อยู่ภายใต้วัฒนธรรมและความเชื่อของคนยิว และเป็นคนยิวที่สมบูรณ์
การที่พระเยซูคริสต์ได้เกิดเป็นคนยิวนั้นก็เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้กับอับราฮัม และกษัตริย์ดาวิด ซึ่งปรากฏชัดในลำดับพงศ์ของพระเยซูในมัทธิว 1:1 “หนัง​สือ​ลำ​ดับ​พงศ์​ของ​พระ​เยซู​คริสต์ ผู้​เป็น​เชื้อ​สาย​ของ​ดา​วิด ผู้​สืบ​ตระ​กูล​มา​จาก​อับ​รา​ฮัม”
พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่า “เรา​จะ​อวย​พร​คน​ที่​อวย​พร​เจ้า เรา​จะ​สาป​คน​ที่​แช่ง​เจ้า บรรดา​เผ่า​พันธุ์​ทั่ว​โลก​จะ​ได้​พร​เพราะ​เจ้า” พระเจ้าต้องการให้อับราฮัมและเชื้อสายของท่านเป็นพรแก่คนทั้งโลก ไม่ใช่เป็นพรแก่คนที่เกิดมาจากอับราฮัมเท่านั้น

ในพระธรรมมัทธิวบทสุดท้ายนั้น ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ทรงกำชับสาวกให้นำคนทุกชาติให้มาเป็นสาวกของพระองค์  “พระ​เยซู​จึง​เสด็จ​เข้า​มา​ใกล้​แล้ว​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า ‘สิทธิ​อำนาจ​ทั้ง​หมด​ใน​สวรรค์​ก็​ดี ใน​แผ่น​ดิน​โลก​ก็​ดี​ทรง​มอบ​ไว้​แก่​เรา​แล้ว เพราะ​ฉะนั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ออก​ไป​และ​นำ​ชน​ทุก​ชาติ​มา​เป็น​สา​วก​ของ​เรา จง​บัพ​ติศ​มา​พวก​เขา​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​บิดา พระ​บุตร และ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์’” (มธ. 28:18-1

เราจะเห็นว่าผู้เขียนมัทธิวตระหนักว่า พระเยซูไม่ได้มาเพื่อคนยิวพวกเดียวอย่างแน่นอน แต่มาเพื่อคนทั้งโลกด้วย แต่ทำไมมัทธิว 15:24 จึงมีข้อความทำนองว่า พระเยซูมาเพื่อคนยิวพวกเดียว ดังนั้นเราจึงควรมาดูบริบทของพระธรรมตอนนี้ด้วยกัน  เรื่องราวของข้อนี้อยู่ในบริบทของ มัทธิว 15:21-28 ซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงคานาอันคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมืองไทระและเมืองไซดอนมาหาพระเยซู และขอให้พระเยซูไปรักษาบุตรสาวของตนที่ถูกผีสิง และพวกสาวกก็ได้ขอร้องให้พระองค์ไล่ผู้หญิงคนนี้ไป แต่แทนที่พระองค์จะไล่ผู้หญิงคนนี้ไป พระองค์กลับสนทนากับผู้หญิงด้วยคำพูดนี้ ซึ่งหากเราพิจารณาบริบทเราก็พอจะเห็นได้ว่า พระองค์ต้องการลองใจผู้หญิงคนนี้ว่า นางมีความตั้งใจจะขอพระเยซูช่วยจริงๆ ไหม เมื่อได้ยินคำพูดของพระเยซู แทนที่นางจะกลับบ้านไป นางกลับวิงวอนและขอร้องพระเยซูต่อไป พระองค์จึงพูดหนักกว่าเดิมว่า “การ​เอา​อาหาร​ของ​ลูก​โยน​ให้​กับ​สุนัข​ก็​ไม่​สม​ควร” แทนการวิงวอนนางก็ทูลตอบพระเยซูว่า “จริง​เจ้า​ข้า แต่​สุนัข​นั้น​ย่อม​กิน​เศษ​ที่​ตก​จาก​โต๊ะ​นาย​ของ​มัน” เมื่อพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบหญิงนั้นว่า “หญิง​เอ๋ย ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​ก็​มาก ให้​เป็น​ไป​ตาม​ความ​ต้อง​การ​ของ​ท่าน​เถิด” เราจะเห็นว่า พระเยซูไม่ได้มาเพื่อคนยิวพวกเดียวเท่านั้น แม้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนต่างชาติ พระองค์ก็ทรงตอบสนองนาง เราไม่ควรเอาคำตรัสของพระเยซูมาใช้นอกบริบท เราควรอ่านพระคัมภีร์ทั้งตอน เราไม่ควรเอาข้อความตอนเดียวมาตีความ ข้อความแต่ละข้อความจะมีความหมายที่แท้จริงก็ต่อเมื่อได้รับการอ่านจากเนื้อเรื่องทั้งหมด

.
แท้ที่จริงเรื่องราวของหญิงคานาอันนี้ยังเป็นแบบอย่างให้คริสเตียนที่เป็นคนต่างชาติที่จะไม่ย่อท้อเมื่อถูกคนอื่นดูถูกเชื้อชาติของเรา แต่ให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเอาใจใส่ชีวิตของเราทุกเรื่อง ขอเพียงให้เรารู้จักวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า และยอมรับสภาพที่ติดตัวเรามาแต่เกิด
.
เรื่องราวของหญิงคานาอันนี้ปรากฏอีกแห่งหนึ่งในมาระโก 7:24-30 ซึ่งถือว่าเป็นพระธรรมคู่ขนาน ซึ่งบันทึกเหตุการณ์เดียวกัน แต่มีรายละเอียดปลีกย่อยไม่เหมือนกัน ในมาระโกไม่มีคำพูดที่ว่า “เราไม่ได้รับใช้มาหาใคร เว้นแต่แกะหลงของวงศ์วานอิสราเอล” ปรากฏอยู่ ซึ่งผู้เขียน มาระโกไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญ แต่มีคำตรัสของพระเยซูที่คล้ายคลึงกันที่ว่า “ให้​ลูกๆ กิน​กัน​อิ่ม​เสีย​ก่อน เพราะ​ว่า​ไม่​สม​ควร​ที่​จะ​เอา​อาหาร​ของ​ลูกๆ โยน​ให้​กับ​พวก​สุนัข” (มาระโก 7:27) คำตรัสของพระเยซูในมาระโกนี้ได้ให้ความสำคัญกับลำดับคือ ให้คนยิวได้รับอาหารก่อน แล้วค่อยให้คนต่างชาติ
.
เรื่องการจัดลำดับนี้ปรากฏในกิจการ 1:8 ด้วย เมื่อพระเยซูตรัสกับสาวกก่อนเสด็จสู่สวรรค์ว่า “แต่​พวก​ท่าน​จะ​ได้​รับ​พระ​ราช​ทาน​ฤทธา​นุภาพ เมื่อ​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์​เสด็จ​มา​เหนือ​ท่าน และ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​เป็น​สักขี​พยาน​ของ​เรา​ใน​กรุง​เยรู​ซา​เล็ม ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย ทั่ว​แคว้น​สะมา​เรีย และ​จน​ถึง​ที่​สุด​ปลาย​แผ่น​ดิน​โลก” พระเยซูมาเพื่อคนทั้งโลกอย่างแน่นอน และข่าวดีนี้มีจุดเริ่มต้นที่คนยิวก่อนแล้วขยายวงกว้างออกไป ไม่ใช่เพื่อคนยิวพวกเดียว เราจะเห็นว่าปัจจุบันคนทุกทวีปได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์แล้ว
.
ดังนั้นเมื่อฟังคำเทศนาหรืออ่านบทความที่  มีการอ้างพระคัมภีร์มาเพียงบางส่วน เราควรจะดูว่าการอ้างนั้นถูกต้องหรือไม่ เราควรตรวจสอบด้วยการไปดูข้อพระคัมภีร์รอบข้างของข้อความที่อ้างมานั้น อย่าเชื่อเพียงข้อความสั้นๆ ที่ยกมาเท่านั้น มีนักเทศน์หลายคนที่อ้างข้อความจากพระคัมภีร์มาใช้อย่างผิดๆ เราควรกล้าที่จะตรวจสอบด้วย  การอ่านพระคัมภีร์หลายๆ ตอน คริสเตียนที่เติบโต   คือคริสเตียนที่อ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มอย่างสม่ำเสมอ
  • ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย
  • ภาพ www.lumoproject.com