มงกุฎของผู้มีชัยชนะ 2/18

มงกุฎของผู้มีชัยชนะ

ชัยชนะ คำนี้มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับทุกคน ไม่มีใครต้องการเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจิตวิญญาณ หลังจากมนุษย์คู่แรกล้มลงในความบาป เขาสูญเสียอำนาจ “​ปก​ครอง​แผ่น​ดินโลก​ทั้ง​หมด” (ปฐก.1:26) ส่งผลไปสู่คนรุ่นต่อมา เราอ่อนแอทุกด้าน จิตใจ ร่างกายและจิตวิญญาณ พ่ายแพ้การทดลองของซาตาน สูญเสียชีวิตนิรันดร์ กระนั้นก็ตาม ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงห่วงใยและจัดเตรียมชัยชนะไว้  สำหรับทุกคนที่วางใจในชัยชนะร่วมกับพระองค์ พระคัมภีร์ใช้สัญลักษณ์แห่งชัยชนะในภาพของมงกุฎ เครื่องประดับของกษัตริย์ เป็นสิ่งสูงส่ง   และล้ำค่า คู่ควรกับผู้ทรงอำนาจและมีชัย คริสตชนจึงมีความหวังในชัยชนะร่วมกับพระเยซู ได้สวมมงกุฏแห่งชัยชนะเหนือความบาปและความตาย   รับชีวิตนิรันดร์กลับคืนและ “​จะ​ครอบ​ครอง​บน​แผ่น​ดิน​โลก” (วว.5:10) ร่วมกับพระคริสต์ตลอดไป   เป็นนิตย์
.
มงกุฎแห่งชัยชนะในพันธสัญญาเดิม 
มนุษย์ปรารถนามีชัยชนะเหนือความบาปและความตาย พระเจ้าผู้มีแผนงานให้เขามีชัยชนะเหนือการทดลอง เพื่อจะเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรม เข้าสนิทกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้ (ลนต.11:44-45) จึงตั้งระบบการชำระให้บริสุทธิ์ผ่านทางชนชาติอิสราเอล โดยมีปุโรหิตทำหน้าที่เป็นคนกลาง เครื่องแต่งกายของมหาปุโรหิตประกอบด้วยการ   “​โพก​ผ้า​มาลา​ที่​ศีรษะ…​สวม​มง​กุฎ​บริ​สุทธิ์​ทับ​ผ้า​   มา​ลา” (อพย. 29:6) มี “​แผ่น​ทอง​คำ​สำหรับ​มง​กุฎ​บริ​สุทธิ์​จารึก​คำ​ว่า ‘บริ​สุทธิ์​แด่​พระ​ยาห์​เวห์” (39:30) ปุโรหิตมีบทบาทสำคัญในการนำชัยชนะเหนือความบาปมามอบให้แก่ประชาชน ผ่านศาสนพิธีต่างๆ การสวมมงกุฎทับมาลาเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะ คำว่า “มาลา” ในภาษาฮีบรู “เนเซอร์- nezer” แปลว่า “แยกออก” บรรดาผู้ที่เข้าพิธีนี้แยกตัวออกจากบาป รับการชำระให้บริสุทธิ์เพื่อพระเจ้า ส่วนแผ่นจารึกเขียนคำว่า “บริสุทธิ์แด่พระยาห์เวห์” คำว่า “บริสุทธิ์” ในภาษาฮีบรู “โคเดช-qodesh” แปลว่า “สิ่งหรือสถานที่บริสุทธิ์”  ด้วยเหตุนี้ มงกุฎทับผ้ามาลาจึงมีความหมายถึง ชัยชนะ มหาปุโรหิตผู้ทำหน้าที่ลบมลทินให้ประชาชน นำเอาชัยชนะเหนือความบาปในวันลบมลทินมาให้แก่คนอิสราเอล    (อ่าน ฉธบ. 20:4 สภษ. 21:31 ศคย. 9:15)
.
มงกุฎแห่งชัยชนะในพันธสัญญาใหม่
ในพันธสัญญาใหม่ คำว่า “มงกุฎ” ใช้ศัพท์ในภาษากรีก “สเทฟานอส” (staphanos) หมายถึงมงกุฎของผู้มีชัยชนะ คำนี้ใช้ 18 ครั้งในพันธสัญญาใหม่ การใช้มงกุฎเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของ คริสตชน มาจากการให้รางวัลแก่ผู้แข่งขันกีฬา ของชาวกรีกและโรมัน ผู้มีชัยเท่านั้นได้รับมงกุฎ “สเทฟานอส” ในพระคัมภีร์มงกุฎจึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของผู้มีชัยในการต่อสู้กับซาตานจนมีชัยชนะ มงกุฎสมัยนั้นทำมาจากกิ่งของต้นมะกอกเทศ หรือมงกุฎดอกไม้ หรือมาลัยสวมศีรษะเพื่อเป็นการให้เกียรติ ซึ่งแตกต่างจากมงกุฎอีกคำหนึ่งในภาษากรีก “ไดอาเดมาหา” (diademata) หรือในภาษาอังกฤษ diadem มงกุฎ “ไดอาเดม” (diadem) ไม่เคยมอบเป็นรางวัลให้แก่ธรรมิกชนผู้มีชัย มงกุฎชนิดนี้เป็นของกษัตริย์ ผู้มีอำนาจ มงกุฎ “ไดอา-เดม” ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เพียง 3 ครั้งเท่านั้นคือ
 1. พญานาคสีแดงตัวใหญ่ตัวหนึ่ง มันมีเจ็ดหัวและสิบเขา และบนหัวทั้งเจ็ดมีมงกุฎเจ็ดอัน  (วว. 12:3) ซึ่งหมายถึงอำนาจของความเป็นกษัตริย์ ใช้ทำลายล้างผู้ไม่ยอมสยบให้แก่สัตว์ร้าย
 2. สัตว์ร้ายตัวสำคัญที่ขึ้นมาจากทะเล (มวลชน) “ข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเล มันมีสิบเขาและเจ็ดหัว และมีมงกุฎสิบอันอยู่บนเขาเหล่านั้นของมัน และมีชื่อต่างๆ ที่หมิ่นประมาทพระเจ้าจารึกไว้ที่หัวทั้งหลายของมัน”   (วว. 13:13) มงกุฎของกษัตริย์แสดงให้เห็นว่า สัตว์ร้ายตัวนี้มีอำนาจทางการเมือง และใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของตน
 3. เมื่อพระเยซูทรงประทับบนม้าสีขาวเสด็จมา “บนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอัน” (วว.19:12) การสวมมงกุฎ “ไดอาเดม” ของพระเยซูในที่นี้มี “หลายอัน” ซึ่งหมายถึงราชอำนาจในฐานะ “กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย” (19:12) พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือซาตาน จึงทรงสมควรได้รับพระเกียรติสูงสุดด้วยมงกุฎหลายอัน นอกจากนี้ พระเยซูทรงสวมมงกุฎ “สเทฟานอส” ด้วย จากการที่ทรงเอาชนะซาตาน “ผู้หนึ่งประทับอยู่บนเมฆนั้นเหมือนบุตรมนุษย์ มีมงกุฎทองคำอยู่บนพระเศียร” (วว. 14:14)
.
เหตุที่พระเยซูทรงสวมมงกุฎ “สเทฟานอส” 
พระเยซูทรงสวมมงกุฎร่วมกับบรรดาธรรมิกชน ด้วยว่าทรงสวม “มงกุฎหนาม” มาก่อน มงกุฎหนามในภาษากรีก ก็ใช้คำว่า “สเทฟานอส” เช่นกัน ขอบพระคุณพระเจ้า พระองค์ทรงสวมมงกุฎหนาม “สเทฟานอส” ทรงมีชัยเหนือซาตาน มีชัยเหนือความตาย และมีชัยชนะต่อโลกเพื่อเราทั้งหลาย เพราะมงกุฎหนาม เราทั้งหลายจึงมี มงกุฎแห่งชีวิต ในภาษากรีกใช้คำว่า “สเทฟานอส” เช่นกัน ท่านเปาโลกล่าวว่า “ตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้า ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาที่ชอบธรรมจะประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้น และไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้น แต่จะประทานแก่ทุกคนที่รักการเสด็จมาของพระองค์” (2 ทธ. 4:8) “คนที่รักการเสด็จมาของพระองค์” หมายถึง ผู้ที่รักพระเยซู เฝ้ารอการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ เป็นความหวังเดียวในชีวิตของเขา คนเหล่านี้จึงสมควรได้รับมงกุฎ “สเทฟานอส”
.
ข้อพระธรรมเหล่านี้
เมื่อแปลมาเป็นมาภาษไทย มาจากรากศัพท์คำว่า “สเทฟานอส” (stephanos) ทั้งหมด
 • มัทธิว 27:29 “เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมบนพระเศียรของพระองค์”
 • มาระโก 15:17 “เอาหนามสานเป็นมงกุฎมาสวมพระเศียรพระองค์”
 • ยอห์น 19:2 “พวกทหารก็เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์”
 • ยอห์น 19:5 “ทรงสวมมงกุฎทำด้วยหนาม”
 • 1 โครินธ์ 9:25 “ส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้าน พวกเขาทำเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้ แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงโรยเลย”
 • ฟีลิปปี 4:1 “พี่น้องของข้าพเจ้า ผู้เป็นที่รัก เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่ง เป็นที่ยินดี และเป็นมงกุฎของข้าพเจ้า”
 • 2 ทิโมธี 4:8 “ตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้า”
 • ฮีบรู 2:7, 9 “พระองค์ทรงทำให้เขาต่ำกว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งและพระองค์ทรงสวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้แก่เขา” “แต่เราก็เห็นว่าพระเยซู ผู้ทรงถูกทำให้ต่ำกว่าพวกทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้น ทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎ…พระองค์จึงได้วายพระชนม์เพื่อทุกคน”
 • ยากอบ 1:12 “คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต”
 • 1 เปโตร 5:4 “เมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏ พวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรย”
 • วิวรณ์ 2:10 “แต่เจ้าจงซื่อสัตย์จวบจนวันตาย และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า”
 • วิวรณ์ 3:11 “เราจะมาโดยเร็ว จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามี เพื่อจะไม่ให้ใครชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้”
 • วิวรณ์ 4:4 “รอบพระที่นั่งนั้นมีบัลลังก์อีกยี่สิบสี่บัลลังก์ มีผู้อาวุโสยี่สิบสี่คนนั่งอยู่บนบัลลังก์เหล่านั้น ทุกคนสวมเสื้อผ้าสีขาวและสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะของพวกเขา”
 • วิวรณ์ 4:10 “ผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่ท่านก็ทรุดตัวลงเฉพาะพระพักตร์พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น และนมัสการพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ และถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่ง….”
 • วิวรณ์ 6:2 “ม้าสีขาวตัวหนึ่งออกมา ผู้ที่ขี่ม้าตัวนั้นถือธนู และได้รับมอบมงกุฎ แล้วท่านก็ออกไปอย่างมีชัย และเพื่อจะได้ชัยชนะ”
 • วิวรณ์ 9:7 “ตั๊กแตนพวกนั้นมีรูปร่างเหมือนม้าที่เตรียมพร้อมสำหรับสงคราม บนหัวของมันมีสิ่งที่ดูเหมือนอย่างมงกุฎทองคำ”
 • วิวรณ์ 12:1 “ผู้หญิงคนหนึ่งสวมดวงอาทิตย์เป็นเสื้อผ้า และมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าของนาง บนศีรษะของนางมีมงกุฎที่เป็นดาวสิบสองดวง”
 • วิวรณ์ 14:14 “ข้าพเจ้าเห็น นี่แน่ะ มีเมฆสีขาว และผู้หนึ่งประทับอยู่บนเมฆนั้นเหมือนบุตรมนุษย์ มีมงกุฎทองคำอยู่บนพระเศียร”
มงกุฎ “ไดอาเดม” (diadem) 
พระคัมภีร์ฉบับคิงส์เจมส์ (King James, English Standard Version) ใช้คำว่า “ไดอาเดม” หมายถึงมงกุฎของผู้มีอำนาจ กษัตริย์ ไม่ทราบแน่ชัดว่า “ไดอาเดม” แบบยิวโบราณเป็นอย่างไร  พระธรรมวิวรณ์แยกให้เห็นลักษณะของมงกุฎทั้งสองแบบ
 • วิวรณ์ 12:3 “หมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็ปรากฏในสวรรค์ นี่แน่ะ มีพญานาคสีแดงตัวใหญ่ตัวหนึ่ง มันมีเจ็ดหัวและสิบเขา และบนหัวทั้งเจ็ดมีมงกุฎ (ไดอาเดม) เจ็ดอัน”
 • วิวรณ์ 13:1 “ข้าพ​เจ้า​เห็น​สัตว์​ร้าย​ตัว​หนึ่ง​ขึ้น​มา​จาก​ทะเล ​มัน​มี​สิบ​เขา​และ​เจ็ด​หัว และ​มี​มง​กุฎ ​(ไดอาเดม) สิบ​อัน​อยู่​บน​เขา​เหล่า​นั้น​ของ​มัน และ​มี​ชื่อ​ต่างๆ ที่​หมิ่น​ประ​มาท​พระ​เจ้า​จา​รึก​ไว้​ที่​หัว​ทั้ง​หลาย​ของ​มัน”
 • วิวรณ์ 19:12 “พระเนตรของพระองค์เหมือนอย่างเปลวไฟ และบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎ (ไดอาเดม) หลายอัน พระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้จักเลยนอกจากพระองค์เอง”
มีคำกล่าว 
 • He who bear  the cross will wear the crown!  ผู้แบกกางเขนเท่านั้นสมควรได้สวมมงกุฎ
 • In order to wear the crown, you have to bear the cross  หากปรารถนาสวมมงกุฎ ท่านต้องแบกกางเขนก่อน
 • มงกุฎนิรันดร์  “นัก​กีฬา​ทุก​คน​ก็​ควบ​คุม​ตัว​เอง​ใน​ทุก​ด้าน พวก​เขา​ทำ​เพื่อ​จะ​ได้​มง​กุฎ​ใบ​ไม้​ที่​ร่วง​โรย​ได้ แต่​มง​กุฎ​ของ​เรา​จะ​ไม่​ร่วง​โรย​เลย”       (1 คร. 9:25) นักกีฬาโอลิมปิคแข่งขันในสมัยของเปาโล มีการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเอาชัยชนะ รางวัลที่เขาจะได้รับคือ มงกุฎที่ทำจากกิ่งมะกอกสด หรือดอกไม้ ไม่กี่เพ-ลาก็เหี่ยวเฉา ร่วงหล่น    ใช้การไม่ได้ แตกต่างจากมงกุฎของคริสตชนที่จะได้รับ ทำไมชาวโลกอุตส่าห์มุ่งมั่นพยายามฝึกฝนเพื่อชัยชนะเพียงชั่วคราว ฝึกร่างกายอย่างหนักจนบางครั้งบาดเจ็บ หรือพิการ เพียงเพื่อจะได้การยอมรับจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หากคนเหล่านั้นยินดีทำทุกอย่างเพียงเพื่อจะได้รับรางวัลที่สูญสลายได้ ควรหรือไม่ที่บรรดาผู้มีความหวังใจในพระคริสต์จะทุ่มเทอย่างสุดชีวิตเพื่อให้ได้สิ่งที่ถาวร      นิรันดร์ “มงกุฎที่ไม่ร่วงโรย” (มงกุฎนิรันดร์)?
 • มงกุฎแห่งความยินดี “พี่​น้อง​ของ​ข้าพ​เจ้า ผู้​เป็น​ที่​รัก เป็น​ที่​ปรารถ​นา​อย่าง​ยิ่ง เป็น​ที่​ยินดี และ​เป็น​มง​กุฎ​ของ​ข้าพ​เจ้า” ฟป. 4:1  มงกุฎในที่นี้คือ บรรดาผู้เชื่อการสอนของท่านเปาโล ชาวฟีลิปปีจึงเปรียบเสมือนมงกุฎแห่งชัยชนะของท่าน แสดงให้เห็นว่า การทำงานอย่างหนักของท่านไม่ได้สูญเปล่า “​ข้าพ​เจ้า​ไม่​ได้​วิ่ง​แข่ง​โดย​เปล่า​ประ​โยชน์ หรือ​ตราก​ตรำ​โดย​เปล่า​ประ​โยชน์”  (ฟป. 2:16)
 • มง​กุฎ​แห่ง​ความ​ชอบ​ธรรม “ตั้ง​แต่​นี้​ไป​มง​กุฎ​แห่ง​ความ​ชอบ​ธรรม​ก็​จะ​เป็น​ของ​ข้าพ​เจ้า”      (2 ทธ. 4:8) “ความชอบธรรม” ในที่นี้หมายถึง อุปนิสัยที่ชอบธรรม (มธ. 5:6) เพราะท่านเปาโลดำรงชีวิตอยู่ในความชอบธรรม ท่านจะได้รับบำเหน็จรางวัล ตามสิทธิต่างๆ ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อบรรดาผู้ได้รับความรอดทุกคน พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานชีวิตนิรันดร์แก่บรรดาผู้ที่ต่อสู้ “อย่างเต็มกำลัง” และ “วิ่งแข่งจนครบถ้วน” คริสตชนผู้เข้มแข็ง คือผู้สมควรจะได้รับมงกุฎนี้
 • ​มง​กุฎ​แห่ง​ศักดิ์​ศรี “เมื่อ​พระ​ผู้​เลี้ยง​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่​เสด็จ​มา​ปรา​กฏ พวก​ท่าน​จะได้​รับ​มง​กุฎ​แห่ง​ศักดิ์​ศรี​ที่​ไม่​มี​วัน​ร่วง​โรย” (1 ปต. 5:4)  ท่านเปโตรเขียนจดหมายไปหนุนใจบรรดาผู้ปกครองในคริสตจักรผู้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เขาจะมีส่วนร่วมในพระสิริ ซึ่งงดงามตระการตาดุจมงกุฎบนศีรษะของทุกคน  “ข้าพ​เจ้า​เห็น​ว่า​ความ​ทุกข์​ลำ​บาก​แห่ง​สมัย​ปัจ​จุ​บัน ไม่​ควร​จะ​เอา​ไป​เปรียบ​กับ​ศักดิ์​ศรี​ซึ่ง​จะ​เผย​ให้​แก่​เรา​ใน​อนา​คต” (รม. 8:18)
 • มง​กุฎ​แห่ง​ชีวิต “คน​ที่​สู้​ทน​ต่อ​การ​ทด​ลอง​ใจ​ก็​เป็น​สุข เพราะ​เมื่อ​เขา​ผ่าน​การ​ทด​สอบ​แล้ว เขา​จะ​ได้​รับ​มง​กุฎ​แห่ง​ชีวิต​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​สัญ​ญา​ไว้​กับ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​รัก​พระ​องค์” (ยก. 1:12)  มงกุฎแห่งชีวิตคือ ชีวิตที่เป็นเสมือนมงกุฎ (ล้ำค่า งดงาม) หรือ ชีวิตที่ทรงคุณค่า ดีเลิศ เป็นบำเหน็จรางวัลแก่ผู้ที่ซื่อสัตย์ อดทน ท่ามกลางอุปสรรคมากมาย จะได้ชีวิตนิรันดร์ (รม. 6:23) นี่คือ มงกุฎ (บำเหน็จรางวัลสูงสุด) แห่งรางวัลทั้งหมด  เป็นความจริงที่ชีวิตนิรันดร์เริ่มต้นทันทีที่ผู้นั้นยินดีเปิดใจให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาครอบครองชีวิตของเขา “มงกุฎแห่งชีวิต” นี้จะประทานให้แก่บรรดาผู้ที่รอดแล้ว เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สอง!!
 • “อย่า​กลัว​การ​ทน​ทุกข์​ที่​เจ้า​จะ​ได้​รับ​นั้น นี่​แน่ะ มาร​จะ​ขัง​พวก​เจ้า​บาง​คน​ไว้​ใน​คุก​เพื่อ​ทด​ลอง​พวก​เจ้า และ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รับ​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ถึง​สิบ​วัน แต่​เจ้า​จง​ซื่อสัตย์​จวบ​จน​วัน​ตาย และ​เรา​จะ​มอบ​มง​กุฎ​แห่ง​ชีวิต​ให้​แก่​เจ้า” (วว. 2:10)
มงกุฎทั้งหมดนี้เตรียมไว้พร้อมแล้วที่จะมอบให้แก่คริสตชนทุกคนที่ซื่อสัตย์ และมีชัยชนะเหนือการทดลอง ท่านพร้อมหรือยังสำหรับวันแห่งชัยชนะ?
 • ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม
 • ภาพ Escapejaja – Freepik.com