มอบพระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า

มอบพระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า

สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ทำโครงการ “พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า” เพื่อระดมทุนนำไปซื้อพระคัมภีร์มอบให้แก่พี่น้อง 7 ชนเผ่าในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2015 สมาคมฯ ได้นำพระคัมภีร์ส่วนแรกมอบให้แก่ตัวแทนผู้รับใช้พระเจ้าจาก 7 ชนเผ่า ดังต่อไปนี้ พระคัมภีร์ภาษาอาข่า 153 เล่ม ภาษาม้งขาว 28 เล่ม ภาษากะเหรี่ยงสะกอ 40 เล่ม ภาษาเมี่ยน 35 เล่ม ภาษาฉาน 39 เล่ม ภาษาลาหู่ 37 เล่ม ภาษากะเหรี่ยงโปว์ 143 เล่ม

ร่วมถวายโครงการมอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น