มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์ผู้ใหญ่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ คริสตจักรที่ 5 วัฒนา กรุงเทพฯ

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์ผู้ใหญ่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ คริสตจักรที่ 5 วัฒนา กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ประธานกรรมการอำนวยการ สมาคมพระคริสตธรรมไทย และ ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ปี 2021 ดังนี้

อาจารย์ วรรณดี คันธวงศ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป
ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง และ พระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม


นาย ณัฐเสกข์ นาคสิทธิ์ คริสตจักรที่ 5 วัฒนา อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-30 ปี
ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญทอง และ พระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม (ศาสนาจารย์สันติ แดงเรือง – รับมอบแทน)


สมาคมฯ ขอขอบคุณ อ.สุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และ ศาสนาจารย์สันติ แดงเรือง รักษาการศิษยาภิบาลคริสตจักรที่ 5 วัฒนา ที่ให้การสนับสนุนส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน