มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ คริสตจักรแสงสว่าง กรุงเทพฯ

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ คริสตจักรแสงสว่าง กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2021 ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ดังนี้


1. นาย ณภัทร ตั้งศิริเมธากุล อาลักษณ์จิ๋ว ปี 2020 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญเงิน


2. ด.ญ.วรัชยา ตั้งศิริเมธากุล อาลักษณ์จิ๋ว ปี 2020 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วม และ ปี 2021 ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย


3. ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล อาลักษณ์ผู้ใหญ่ ปี 2021 รุ่นอายุ 61 ปีขึ้นไป ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทอง และ พระคัมภีร์ประกอบ ภาพ 1 เล่ม

4. คุณอรย เทศน์สาลี อาลักษณ์ผู้ใหญ่ ปี 2021 รุ่นอายุ 20 – 30 ปี ได้รับใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง และ พระคัมภีร์ประกอบ ภาพ 1 เล่ม


5. คุณเชษฐา เชษฐ์พยัคฆ์ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ ปี 2021 รุ่นอายุ 31 – 60 ปี ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย


6. ศจ.สมใจ เชษฐ์พยัคฆ์ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ ปี 2021 รุ่นอายุ 31 – 60 ปี ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมในโอกาสนี้ ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการฯ ได้เทศนาในหัวข้อ พรพรอาลักษณ์ ในพระธรรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 17:14-20


สมาคมฯ ขอขอบคุณ ศจ.สมใจ เชษฐ์พยัคฆ์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรแสงสว่าง ที่ให้การสนับสนุนส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน