ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020

ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทอง เงินสด 900 บาท​

 1. คุณโมทนา เลาหะตั้งสกุล คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญเงิน เงินสด 700 บาท​

 1. คุณศิวพัฒิ สวัสดิชัย โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี
 2. คุณเอกทัน ตระกูลธนศาล คริสตจักรธารพระพร 2
 3. คุณพีรพัฒน์ คำหลงแว่น คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 4. คุณปัณณพงศ์ สงขกุลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 5. คุณศิรภัสสร โชติชัก โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทองแดง เงินสด 500 บาท

 1. คุณณัฐณิชา สิริปัณฑิตานนท์ คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ กรุงเทพมหานคร
 2. คุณโมริยาห์ ไชยณรงค์ คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ
 3. คุณณธิดา โพธิ์วิจิตร คริสตจักรตรัง จ.ตรัง
 4. คุณปัทมาพร นามคง คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 5. คุณพลอยฟ้า อมตชีวานนท์ โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป จ.เชียงราย