ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  “อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  “อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020

ใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญทอง รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 5 คน 

 1. นาย ชยานนท์ ชนะชัย (นาโนโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 2. ..ณัฏฐณิชา โคตรทอง (คิตตี้)โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 3. ..ณัฐณิชา สิริปัณฑิตานนท์ (ซีคริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ (สวนมะลิ.กรุงเทพฯ
 4. ..สุภัสสร จงใจเทศ (มิ้นโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 5. ..หนึ่งพระพร หมื่นกันฑ์ (อันนาคริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ จ.เชียงราย

ใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญเงิน รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 6 คน

 1. ..จุฑาวัตร หาญยุทธ (หนึ่งคริสตจักรจีนเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 2. ..กันติชา อุษณพงศ์ (เฟบี) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
 3. ..นัดดา เหรียญตะวัน (เอมี่คริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ จ.กรุงเทพฯ
 4. ..นำพร ทองย้อย (แก้มหอมคริสตจักรตรัง จ.ตรัง
 5. ..พฤกษพร เสนาะพรไพร (มดโรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 6. ..สุพรรษา นามเวช (ขวัญคริสตจักรกาบเชิง จ.สุรินทร์

ใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญทองแดง รางวัลละ 600 บาท จำนวน 4 คน

 1. ..ดุสิตา วิลัย (ตอง) คริสตจักรกาบเชิง จ.สุรินทร์
 2. ..นันทิญา ชาวยศ (ตาลสมาคมสมาพันธ์คริสเตียนจังหวัดชัยภูมิ
 3. ..รีน่า ดีมาร์จ (รีน่าคริสตจักรจีนเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 4. ..วัชชิราภรณ์ รังกลาง (ปังปอนด์สมาคมสมาพันธ์คริสเตียนจังหวัดชัยภูมิ

ใบประกาศนียบัตรชมเชย รางวัลละ 300 บาท จำนวน 7 คน

 1. ..รัฐธรรมนูญ ผกาแย้ม (เท็นคริสตจักรกาบเชิง จ.สุรินทร์
 2. ..เขมิกา เศรษฐวิพัฒนชัย (มิวนิคโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
 3. ..ดากานดา สุขผลานันท์ (แพงคริสตจักรเทียนสั่งอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม
 4. ..ดาริน พงศ์สิริวิโรจน์ (มิ้วคริสตจักรพันธกิจ จ.นครราชสีมา
 5. ..ภัทรินทร์ ภัทรธรรมจริยา (รินคริสตจักรสะพานเหลือง จ.กรุงเทพฯ
 6. ..สุทธิดา บ้วนนอก (ใบข้าวสมาคมสมาพันธ์คริสเตียนจังหวัดชัยภูมิ
 7. ..เอลียา รัตนโชตินันท์ (เอลี่คริสตจักรนิมิตใหม่ จ.กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

 1. เนื่องด้วยมีผู้ถวายเพิ่มเงินรางวัล จึงได้ปรับเงินรางวัล และเพิ่มรางวัลชมเชย (รวมผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 62 คน เป็นเงิน 61,100 บาท)
 2. ผู้ได้รับเงินรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อไปเพื่อโอนเงินภายในวันที่ 17-31 สิงหาคม 2020
 3. ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์จะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกท่าน
 4. สมุดคัดลอกพระคัมภีร์ของผู้เข้าแข่งขันทุกเล่มจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการในงานการประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรรมไทย ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020  เวลา 9.00-14.00ชั้น 5 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย (สะพานหัวช้าง)