รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ รอบที่ 1/2021

สมาคมพระคริสตธรรมไทย และคณะคริสตศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 95%ขึ้นไป ดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


คะแนน 100%

ด.ช. ภูตะวัน บุญญพิทักษ์สกุล คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่
ด.ญ. สิรินิรันดร์ กรีแก้ว คริสตจักรนครเชียงใหม่
น.ส. เสหมี่ จะคือ บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ
น.ส.รวิภัทร วชรธนทรัพย์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
ด.ญ.อภิชญา พนาลี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

คะแนน 98%

ด.ญ. รีน่า ดีมาร์จ คริตสจักรจีนเชียงใหม่
ด.ญ. ศศิวรางคณา อินต๊ะคำ คริสตจักรบ้านเปี่ยมรัก
ด.ญ. ธีร์รินทร์ บุญพุทธธรรม คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ
ด.ญ. ปราญชลี นารถมณี คริสตจักรศรีราชา
ด.ญ. สุลัดดา จะนะ คริสตจักรศิโยนแม่อาย
ด.ญ. อาทิตยา แซ่จัง หอพักม้งขุนยวม

คะแนน 95%

ด.ช. ภูริณัฐ ทวิสุวรรณ คริสตจักรตรัง
ด.ญ. มารีย์ยา โชคพารุ่งเรือง คริสจักรจีนเชียงใหม่
ด.ญ. นรินทรา วงศ์ผดุงธรรม คริสตจักรชลบุรี

หมายเหตุ  1.จะมีประกาศรายชื่อเพิ่มต่อไป  2.ใบประกาศนียบัตร รอบที่ 1 และรอบที่ 2 จัดส่งให้พร้อมกันในเดือนพฤศจิกายน