รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ รอบที่ 1/2021

สมาคมพระคริสตธรรมไทย และคณะคริสตศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 95%ขึ้นไป ดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


คะแนน 100%

ด.ช.ภูตะวัน บุญญพิทักษ์สกุล

คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่

ด.ญ.สิรินิรันดร์ กรีแก้ว

คริสตจักรนครเชียงใหม่

น.ส.เสหมี่ จะคือ

บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ


คะแนน 98%

ด.ญ.รีน่า ดีมาร์จ

คริตสจักรจีนเชียงใหม่

ด.ญ.ศศิวรางคณา อินต๊ะคำ

คริสตจักรบ้านเปี่ยมรัก

ด.ญ.ธีร์รินทร์ บุญพุทธธรรม

คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ

ด.ญ.ปราญชลี นารถมณี

คริสตจักรศรีราชา

ด.ญ.สุลัดดา จะนะ

คริสตจักรศิโยนแม่อาย

ด.ญ.อาทิตยา แซ่จัง

หอพักม้งขุนยวม


คะแนน 95%

ด.ช.ภูริณัฐ ทวิสุวรรณ

คริสตจักรตรัง

ด.ญ.มารีย์ยา โชคพารุ่งเรือง

คริสจักรจีนเชียงใหม่

ด.ญ.นรินทรา วงศ์ผดุงธรรม

คริสตจักรชลบุรี

ด.ช.รฐนนท์ คำร้อง

คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่

ด.ญ.ปริญญ์ นทีคีรีกาญจน์

คริสตจักรจีนเชียงใหม่

ด.ญ.มณีนุช คงทอง

คริสตจักรท่าเเครงภูเก็ต

ด.ญ.ชุติกาญจน์  แซ่ซ่ง

คริสตจักรนครเชียงใหม่

ด.ช.ธัญวิวรรธน์ ชยาวนิช

คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ

ด.ญ.ตุลยพร วรพิทย์เบญจา

คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ

ด.ญ.ณัฐณิชา เพชรไชย

คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพ

ด.ช.ภูตะวัน บุญญพิทักษ์สกุล

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ด.ญ.สิริวิมล โชติชัยวงษ์

หอพักม้งขุนยวม


หมายเหตุ  1.จะมีประกาศรายชื่อเพิ่มต่อไป  2.ใบประกาศนียบัตร รอบที่ 1 และรอบที่ 2 จัดส่งให้พร้อมกันในเดือนพฤศจิกายน