รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ออนไลน์

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์
ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ออนไลน์

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 900 บาท เหรียญทอง และประกาศนียบัตร

  • นางสาว มนัสนันท์ พนมวงษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
  • นาย ภูตะวัน บุญญพิทักษ์สกุล คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 700 บาท เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร

  • เด็กชาย กฤตกานต์ นิติสาพร คริสตจักรหัวหมาก
  • เด็กหญิง กานดาวดี อากาศเมฆ คริสตจักรสามพราน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร

  • เด็กหญิง ธิดา โจปัญญา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  • เด็กหญิง สุภาพร บุญมาคำคีรี พันธกิจบ้านฟื้นใจภายใต้พันธกิจบ้านแห่งชัยชนะ
  • นางสาว ณัฐณิชา เพชรไชย คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพ
  • เด็กชาย วิน วรทรัพย์ไพศาล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ทุกท่าน และทุกองค์กร