รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์  ระดับประเทศ รอบที่ 1/2021

สมาคมพระคริสตธรรมไทย และคณะคริสตศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 95%ขึ้นไป ดังต่อไปนี้

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6


คะแนน 100%

ด.ช.ปราชญ์ นทีคีรีกาญจน์

คริสตจักรจีนเชียงใหม่

ด.ช.วชิราวิชญ์ ล้ำวีรประเสริฐ

คริสตจักรไทยกรุงเทพ

ด.ญ.นัฟทาลี ศรีสถิต

คริสตจักรมหาพรรังสิต

ด.ญ.มันนาริน บัวหลวงงาม

คริสตจักรสดุดี

ด.ช.เกียรติพงศ์ บุญญานุพงศ์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.ธนวัฒน์ สุขนภาสวัสดิ์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.อรัญพงษ์ วัฒนะจันทรกุล

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ญ.เบญฉัตร วิชัยรัตน

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ญ.ไอย์รีน จันทรรัตน์

โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย


คะแนน 97%

ด.ญ.จิดาภา โกสุมศุภมาลา

คริสตจักรจีนเชียงใหม่

ด.ญ.ธมลวรรณ วันเสน

คริสตจักรไทยกรุงเทพ

ด.ญ.พิชชาภา กันธิพรรณ์

คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ

ด.ช.เบนยามิน แก่นดี

คริสตจักรสดุดี

ด.ช.วรุต จรูญมีทรัพย์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ด.ญ.วริศรา พุฒด้วง

โรงเรียนปริ้นส์รอยเเยลส์วิทยาลัย

ด.ช.ชยพัทธ์ ฟองคำ

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.ณัฐ อุดมเดชทรัพย์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.บูรณศักดิ์ พรหมเรืองฤทธิ์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.ปัญญพนต์ เสาร์เขียว

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.ภูมินทร์ ไชยวงค์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ญ.ญาดา วิญญูหัตถกิจ

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ญ.พิมพ์พิศา ลีรพันธ์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ญ.ดารินทร์ จันทกูล

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.ภัทรพล อางี่กู่

ศูนย์พัฒนาอาข่า

ด.ช.กตัญญู ธนกิตติวันท์

หอพักม้งขุนยวม

ด.ญ.อรชา แซ่ว้าง

หอพักม้งขุนยวม


คะแนน 95%

ด.ญ.ธิดา โจปัญญา

คริสตจักรจีนเชียงใหม่

ด.ญ.สิรพัชร์ ล้ำวีรประเสริฐ

คริสตจักรไทยกรุงเทพ

ด.ช. อัครัช วาศรี

คริสตจักรไทยกรุงเทพ

ด.ญ.กานต์พิชชา ธีรเดชยั่งยืน

คริสตจักรนครเชียงใหม่

ด.ญ.พรปวีณ์ ทิพย์ด้วง

คริสตจักรนครเชียงใหม่

ด.ช.สุภาษิต ธรรมเภตรารักษ์

คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ

ด.ญ.อารยา นำพาภิวัฒน์

คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ

ด.ช.ณัฏฐนันท์ แก้วสีเขียว

คริสตจักรร่วมนิมิตตาก

ด.ช.นพพร วงศ์พระคุณ

โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป

ด.ช.วัชรินทร์ จินตราณี

โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป

ด.ช.กมลภพ พรหมเถาว์

โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย

ด.ช.ธนกฤต ศรีสว่าง

โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย

ด.ช.กฤษณกรรณ ทัญญาสัก

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.เจตนิพัทต์ อินต๊ะสอน

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.พันธสัญญา หล้าใหญ่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.ณัฏฐ์ เทศทอง

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.ชนวีร์ สุขแสง

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.จิรัฎฐ์ สายธร

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.ฐิตธรรม งามเนตร

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.ทัพพ์ปวีณ์ เรืองสรณะรัตน์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.นพพริษฐ์ เรืองสรณะรัตน์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.ภาสพิชญ์ ณ เชียงใหม่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.ภูชนิน จรูญวนากุล

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.ภูมิรภีพัธน์ พิณไชย

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.ภูริวัฒ พิณไชย

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ช.อาคิรา จิตรจริง

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ญ.กาญจ์นรี มาลาเอี่ยม

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ญ.ญาดา ภูษาทอง

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ญ.ธนกัลย์ กันธิยะ

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ญ.ฟ้าใส ภววัฒนานุสรณ์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ญ.สุพิชญา พิมสารี

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ญ.อัจฉรียา อภิชัยวิโรจน์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ญ.อัณณ์ณิชา ไชยพลพงศ์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ญ.เอมภาษร เมืองชื่น

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ญ.ฮารุกะ อิตายะ

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ด.ญ.ลานา แซ่จัง

หอพักม้งขุนยวม

ด.ช.กษมินทร์ แซ่เห่อ

หอพักม้งขุนยวม

ด.ญ.วรัญญา เสริมพระคุณ

หอพักม้งขุนยวม

หมายเหตุ  1.จะมีประกาศรายชื่อเพิ่มต่อไป  2.ใบประกาศนียบัตร รอบที่ 1 และรอบที่ 2 จัดส่งให้พร้อมกันในเดือนพฤศจิกายน