วันที่ 26-30 กันยายน และ วันที่ 10-14 ตุลาคม 2016 การประชุมเพื่อตรวจการแปลภาษามือ พระธรรมมาระโก บทที่ 7-11

วันที่ 26-30 กันยายน และ วันที่ 10-14 ตุลาคม 2016 การประชุมเพื่อตรวจการแปลภาษามือ พระธรรมมาระโก บทที่ 7-11

การประชุมเพื่อตรวจการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ ในวันที่ 26-30 กันยายน และ วันที่ 10-14 ตุลาคม 2016 อาจารย์ Mark Andrew Penner ที่ปรึกษาการแปลภาษามือ ได้เดินทางมาสมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นครั้งที่ 3 เพื่อตรวจการแปลภาษามือ พระธรรมมาระโก บทที่ 7-11 โดยในวันที่ 28-30 กันยายน 2016 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างทีมแปลพระคัมภีร์ภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และทีมภาษามือจาก SIL Translation Consultants รวมทั้งสิ้น 30 ท่าน ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมฯ กรุงเทพฯ ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความสอดคล้องในการแปลและการใช้คำศัพท์ต่างๆ ในการประชุมมีทีมงานจาก Wycliffe Bible Translations Media Team เข้าร่วมถ่ายทำวีดีโอการประชุมในครั้งนี้ด้วย