วัยใสใช่ไร้ประโยชน์ 11/20

วัยใสใช่ไร้ประโยชน์

“การต่อต้านคอรัปชั่นในรัฐบาล คือ หน้าที่สูงสุดที่คนรักชาติต้องกระทำ!” -จี เอ็ดเวิร์ด กริฟฟิน- (To oppose corruption in government is the highest obligation of patriotism.) -G. Edward Griffin-

ในปัจจุบัน สังคมไทยกำลังน่าเป็นห่วงในแทบทุกด้าน
หนึ่งในนั้นคือ ทัศนะเกี่ยวกับ คอรัปชั่น!

จากการสำรวจของ เอแบคโพล จากศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   จากประชาชน 17 จังหวัด จำนวน 2559 คน พบว่า …ร้อยละ 64.5 ยอมรับได้ ถ้ารัฐบาลทุจริตคอรัปชั่น หากทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนกินดีอยู่ดี และตนเองได้รับประโยชน์ด้วย!

ช่างน่าเป็นห่วงที่มาตรฐานวัดความถูกผิด หรือความดีชั่วของคนไทยในปัจจุบันนี้ คือ เศรษฐกิจ หรือผลประโยชน์ที่ได้รับ!

ศาสนาของคนยุคนี้ คือ “ปากท้อง” หรือ “เงินทอง!”
ที่น่าตกใจก็คือ คนในจำนวนนี้คือ ร้อยละ 71 ของกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี !
น่าเศร้าใจที่ระบบการศึกษาของไทย ไม่ได้ช่วยยกระดับมาตรฐานทางจิตสำนึก มโนธรรม ศิลธรรม หรือจริยธรรมให้คนไทยเลย!
คุณคิดว่า นี่เป็นความล้มเหลวในการปลูกฝังคุณธรรมประจำใจของคนไทยหรือไม่  ที่ 72.3 % ของคนที่ยอมรับการคอรัปชั่นได้ หากว่าตนเองได้รับประโยชน์นั้น คือ นักเรียน และนักศึกษา!
ช่างน่าตกใจ เพราะนี่คือว่าเป็นกลุ่มใหญ่สุดที่ยอมรับการคอรัปชั่น!

คุณผู้อ่านครับ!   ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนในวัยใสที่ภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมยังไม่บกพร่องจะลุกขึ้นมากระทำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและตนเอง อย่างยั่งยืน
…นั่นคือ การปฏิเสธ ต่อต้าน และกำจัด การคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ ถึงแม้ว่าดูท่าทางจะไร้ผลเหมือนเอาไข่ไปกระแทกหิน!

เราต้องช่วยกันยุติค่านิยมแบบ “มือใครยาวสาวได้สาวเอา!”
หรือ “ทีเอ็งข้าไม่ว่า ทีข้าเอ็งอย่าโวย!” เหล่านี้เสียนะบัดนี้!

คนวัยใสต้องร่วมกันทำอะไรบางอย่างที่แสดงจุดยืนอับดีงามที่พึงมี อาทิ

  • รณรงค์ให้มีการปลุกจิตสำนึกให้ตัวเอง  นักเรียน และประชาชนตระหนักในผลร้ายของการทุจริต คอรัปชั่น
  • รณรงค์ให้หน่วยงานของรัฐประกาศแจกจงบัญชีการใช้จ่ายของหน่วยงาน ผ่านสื่อต่าง ๆที่ประชาชนทั่วไปหรือชาวบ้านเข้าถึงได้โดยสะดวก
  • รณรงค์ให้มีการตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์อิสระภายนอก ไม่ขึ้นอยู่กับกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐ แต่หน่วยงานเหล่านั้นต้องให้ความร่วมมือ
  • รณรงค์ให้มีการเพิ่มโทษยึดทรัพย์นักการเมือง ข้าราชการ และเครือญาติที่รู้เห็นเป็นใจในการทุจริต คอรัปชั่น
  • รณรงค์ให้มีการลงโทษอย่างหนัก ทั้งผู้ให้และผู้รับสินบน หรือการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ
  • รณรงค์ให้มีการประจานพฤติกรรมคอรัปชั่นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเกรงกลัวไม่ทำเป็นเยี่ยงอย่าง ในทุกระดับ (ตั้งแต่ภายในโรงเรียน)
  • รณรงค์ไม่ให้นักการเมือง หรือ ข้าราชการที่ถูกตัดสินลงโทษเพราะความผิดคอรัปชั่นเข้ามามีอำนาจอีก ฯลฯ

เด็กวัยใสทุกคนต้องเป็นคนรักชาติ!
เราต้องไม่เกรงใจหรือ เกรงกลัวบุคคลใดจนปล่อยให้บุคคลเหล่านั้นคอรัปชั่นกันอย่างปราศจากความเกรงกลัวต่อบาป!

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยเด็กวัยใสยังเป็นนักเรียนที่อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ของสถานศึกษาในการรณรงค์เหล่านั้นข้างต้นจึงควรจะกระทำกันด้วยท่าทีที่เหมาะสม และสุภาพ ให้เกียรติต่อผู้ใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง!

ขอให้นับจากนี้ไป ประวัติศาสตร์จะต้องบันทึกถึงเอกภาพในพลังการรวมของคนวัยใสในการกระทำคุณประโยชน์ต่อประเทศไทย ผ่านการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ! ดีไหมครับ?

  • ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
  • ภาพ Drobotdean – Freepik.com