วิวัฒนาการของการแปลพระคัมภีร์ไทย 4/09

วิวัฒนาการของการแปลพระคัมภีร์ไทย

ยุคแรกเกี่ยวกับความเป็นมาของพระคัมภีร์ไทยอาจเรียกว่ายุคก่อนที่จะมีการแปลพระคัมภีร์ในเมืองไทย ความจริงศาสนาคริสต์เข้ามาเมืองไทยเป็นครั้งแรกนั้น ผู้ที่นำเข้ามาคือ บาทหลวงคาทอลิก ซึ่งเข้ามาเผยแผ่ศาสนาเมื่อประมาณปี ค.ศ.1662 ในสมัยของพระนารายณ์มหาราช โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่อยุธยา มีการแปลคำสอนหลายๆ อย่างเป็นภาษาไทย แต่ไม่ปรากฏว่ามีการแปลพระคัมภีร์ แต่มีการรวบรวมประวัติของพระเยซู โดยสรุปจากพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มมาเขียนเป็นหนังสือชื่อว่า “พระพุทธเยซู” หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มเดียวที่มีต้นฉบับหลงเหลืออยู่

การแปลพระคัมภีร์ไทยครั้งแรกไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทย แต่เกิดขึ้นที่ประเทศพม่าในต้นศตวรรษที่ 19 โดยคุณแอนนา จัดสัน ภรรยา ของอโดนิราม จัดสัน มิชชันนารีคณะอเมริกันแบ๊พติสต์ ได้พบว่ามีคนไทย ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยศึกอยู่ในประเทศพม่า คุณแอนนามีภาระใจอยากจะแปลคำสอนและแปลพระคัมภีร์ภาษาไทย อย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณแอนนาทำไม่มีหลักฐานหลงเหลืออยู่เลย ที่เรารู้ได้ก็เพราะมีจดหมายโต้ตอบที่คุณแอนนาเขียนไปถึงเพื่อนคนหนึ่งว่าท่านได้แปลบทเรียนเพื่อผู้เชื่อใหม่และพระธรรมมัทธิวเป็นภาษาไทยเสร็จเรียบร้อย โดยการช่วยเหลือของครูสอนภาษาไทย ดูเหมือนจะมีการส่งไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ของคณะแบ๊พติสต์ที่เมืองกัลกาตา ประเทศ อินเดีย ใน ปี ค.ศ.1819 นอกจากนี้หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งก็คือจดหมายของศจ.เบอร์นที่กล่าวถึงการทำตัวพิมพ์ไทยและการสั่งซื้อมาใช้ในประเทศสิงคโปร์

ศตวรรษที่ 19 ยุคแห่งการแปลพระคัมภีร์ 

  • ภาคพันธสัญญาใหม่ การแปลพระคัมภีร์ไทยเริ่มจากนิกายโปรเตสเตนท์ โดยมิชชันนารีคู่แรกที่มาเมืองไทย คือ ดร.คาร์ล กู๊ดสลาฟ และ ศจ.จาค็อบ ทอมลิน จากสมาคมมิชชันแห่งลอนดอน ได้เข้ามาประกาศข่าวประเสริฐเป็น กลุ่มแรก โดยมาถึงเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ.1828 แท้จริง ดร.คาร์ล กู๊ดสลาฟ มีภาระใจที่จะรับใช้พระเจ้าในประเทศจีน แต่พระเจ้าทรงนำท่านมาเมืองไทย ท่านเป็นคนที่เข้าใจในภาษาจีนด้วย และเมื่ออยู่เมืองไทย ท่านมีภาระใจที่จะแปลพระคัมภีร์ ท่านได้เรียนภาษาไทยและเริ่มแปลพระกิตติคุณลูกาเป็นภาษาไทย วิธีการแปลของท่านก็คือท่านได้ให้ นายคิง ชาวจีน อ่านพระคัมภีร์จากภาษาจีนแล้วนายฮอน ชาวพม่า ซึ่งรู้ภาษาจีนและภาษาไทยเป็นคนแปล หลังจากนั้นประมาณหกเดือนการแปลพระกิตติคุณสี่เล่มและพระธรรมโรมก็สำเร็จ แต่ต่อมาในปลายปี ค.ศ.1828 ศจ.ทอมลินป่วยและต้องไปรักษาตัวที่ประเทศสิงคโปร์ ดร.กู๊ดสลาฟจึงเดินทางไปด้วย และนำพระกิตติคุณลูกาไปพิมพ์ที่นั่น ระหว่างนั้น ดร.กู๊ดสลาฟได้แต่งงานกับคุณมาเรีย นีแวล และกลับมาทำงานในประเทศไทยโดยได้แปลพระคัมภีร์ต่อไป แต่ไม่แน่ชัดว่าทำได้แค่ไหน พระคัมภีร์เล่มแรกที่ท่านส่งไปพิมพ์ที่ประเทศสิงคโปร์คือพระธรรมลูกา ซึ่งพิมพ์เสร็จในปี ค.ศ.1834 เป็นพระคัมภีร์ไทยเล่มแรกที่มีการแปลและการพิมพ์ แต่ต้นฉบับที่หลงเหลืออยู่เป็น Micro Film ซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่ประเทศอเมริกา

หลังจากที่ท่านกลับมาเมืองไทยได้ 2-3 ปี ในปี ค.ศ.1831 คุณมาเรียก็เสียชีวิตระหว่างการคลอด

ดร.กู๊ดสลาฟสะเทือนใจมากจึงเดินทางไปประเทศจีน แต่เนื่องจาก ดร.กู๊ดสลาฟ และศจ.จาค็อบ ทอมลิน มีภาระใจเกี่ยวกับเมืองไทยมาก ท่านได้พยายามเขียนจดหมายไปหามิชชันนารีคณะต่างๆ ให้มาทำงานในเมืองไทย และมีหลายคณะที่ตอบสนอง โดยคณะแรกที่เข้ามาคือ คณะอเมริกันแบ็พติสต์ จากนั้นก็มีคณะอื่นๆ ตามมาดังนี้

คณะอเมริกันแบ็พติสต์ ในปี ค.ศ.1833 ศจ.ดร.จอห์น เทเลอร์ โจนส์ จากคณะอเมริกันแบ็พติสต์ได้เดินทางมาประเทศไทยตามคำร้องขอของมัชชันนารีสองคนแรก แต่ท่านประกาศกับคนจีนที่อพยพมาในไทยเป็นหลัก จนในปี ค.ศ.1835 มิชชันนารีอีกท่านหนึ่งคือ ศจ.วิลเลียม ดีน ได้เดินทางมาสมทบ จึงมีการประกาศกับคนไทย ศจ.ดร.จอห์น เทเลอร์ โจนส์ ได้เริ่มแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาไทย โดยแปลพระกิตติคุณมัทธิวเป็นเล่มแรก ในปี ค.ศ.1834 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่พระกิตติคุณลูกาของ ดร.กู๊ดสลาฟ พิมพ์เสร็จ ศจ.ดร.จอห์น เทเลอร์ โจนส์ ได้แปลพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่จนเสร็จและพิมพ์ในปี ค.ศ.1843 นับเป็นพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เล่มแรกของไทย

คณะอเมริกันบอร์ด ออฟ คอมมิชชันเนอร์ ฟอร์ ฟอเร็นมิชชั่น ปี ค.ศ.1834 ศจ.ชาร์ล โรบินสัน และศจ.สเทเฟน จอห์นสัน มิชชันนารีคณะอเมริกันบอร์ด ออฟ คอมมิชชันเนอร์ ฟอร์ ฟอเร็นมิชชันได้มาประกาศในไทยเป็นครั้งแรก และในปีต่อมา ดร.บรัดเลย์ ได้มาสมทบ ท่านเป็นผู้ตั้งโรงพิมพ์ครั้งแรกในไทย และศจ.ชาร์ล โรบินสัน ได้แปลพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มเป็นภาษาไทยและพิมพ์ในปี ค.ศ.1842 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการพิมพ์พระคัมภีร์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

คณะเพรสไบทีเรียน ในปี ค.ศ.1840 ศจ.วิลเลียม บูแอล มิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก และในปี ค.ศ.1847 ศจ.สเทเฟน แมทตูน และ ดร.ซามูเอล เฮาส์ เดินทางมาสมทบ เมื่อคณะได้เดินทางมาถึงเมืองไทยและอ่านพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ฉบับแปลของศจ.ดร.จอห์น เทเลอร์ โจนส์ ทางคณะรู้สึกไม่พอใจกับการแปล ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มแปลใหม่ โดย ศจ.สเทเฟน แมทตูน ได้แปลพระกิตติคุณเสร็จในปี ค.ศ.1850 และได้จัดพิมพ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สมาคมพระคริสตธรรมอเมริกัน ในปี ค.ศ.1844 สมาคมพระคริสตธรรมอเมริกันได้ร่วมมือกับ ศจ.ดร.จอห์น เทเลอร์ โจนส์ คณะแบ็พติสต์ และศจ.ชาร์ล โรบินสัน ของคณะอเมริกันบอร์ด ช่วยกันแก้ไขคำแปลพระคัมภีร์ใหม่ฉบับของ ศจ.ดร.จอห์น เทเลอร์ โจนส์ งานแก้ไขทำเสร็จและจัดพิมพ์โดยสมาคมพระคริสตธรรมอเมริกันในปี ค.ศ.1850 ที่ประเทศไทย ถือเป็นการแก้ไขคำแปลครั้งแรก

  • ภาคพันธสัญญาเดิม ในปี ค.ศ.1860 สมาคมพระคริสตธรรมอเมริกันและคณะมิชชันต่างๆ ได้ร่วมมือกันแปลพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม งานแปลทำเสร็จและจัดพิมพ์ในปี ค.ศ.1883 ดังนั้นปี ค.ศ.1883 จึงเป็นปีที่คนไทยมีพระคัมภีร์ไทยทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ในเล่มเดียวกันเป็นครั้งแรก แต่ในระหว่างปี ค.ศ.1881-1883 ช่วงที่พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมใกล้เสร็จ คณะเพรสไปทีเรียนได้มีการแก้ไขคำแปลพันธสัญญาใหม่ ในปี ค.ศ.1889 สมาคมพระคริสตธรรมอเมริกันได้ตั้งสำนักงานสาขาในไทย เพื่อช่วยเหลือด้านการพิมพ์พระคัมภีร์เป็นภาษาไทย โดยมี ดร.จอห์น คาร์ริงตัน เป็นเลขาธิการคนแรก ท่านได้จำหน่ายแจกจ่ายและแก้ไขพระคัมภีร์ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง แต่การแก้ไขอย่างเป็นระบบเกิดขึ้นภายหลังที่ท่านจากไป

ศตวรรษที่ 20 ยุคแห่งการแก้ไขคำแปล

ภายหลังเมื่อมีผู้รับใช้คนไทยที่รู้พระคัมภีร์เพิ่มมากขึ้น สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขคำแปลพระคัมภีร์ไทยอย่างมีระบบและมีหลักการ เป็นกิจจะลักษณะมากขึ้น กล่าวคือ

  • การแก้ไขคำแปลครั้งที่หนึ่ง เริ่มขึ้นในปี ค.ศ.1920 สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดให้มีการแก้ไขคำแปลพระคัมภีร์ไทยอย่างเป็นระบบขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงาน และการแก้ไขจะยึดพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษฉบับ KJV (King James Version) เป็นหลักในการแปล คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย ศจ.พอล เอกิน, อจ.เปลื้อง สุทธิคำ, อจ.ทองสุก มังกรพันธ์, อจ.เจริญ สกุลกัน, อจ.เจริญ วิชัย และ อจ.สุข พงศ์น้อย การแก้ไขคำแปลทำเสร็จและพิมพ์รวมเล่มในปี ค.ศ.1940 ที่เรียกกันว่าพระคัมภีร์ฉบับ 1940
  • การแก้ไขคำแปลครั้งที่สอง ในปี ค.ศ.1954 โดยความช่วยเหลือของ ดร. ยูจีน ไนด้า จากสหสมาคมพระคริสตธรรมสากล สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้มีการแก้ไขคำแปลอีกเป็นครั้งที่สอง โดยมีการจัดระบบและรูปแบบการแก้ไขให้มากขึ้น คือมีการตั้งกรรมการ 3 ชุด ซึ่งประกอบด้วย 1. กรรมการยกร่างคำแปล ทำหน้าที่ยกร่างคำแปลใหม่ 2. กรรมการตรวจสอบ ช่วยตรวจสอบสิ่งที่ผู้ยกร่างแก้ไข และ 3. กรรมการที่ปรึกษา จะคอยให้การสนับสนุนและชี้แนะแนวทางการแก้ไข การแก้ไขพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนั้นใช้พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษฉบับ RSV (Revised Standard Version) และ ASV (American Standard Version) เป็นหลักในการแปล ในขณะที่การแก้ไขพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ใช้ RSV เป็นหลักอย่างเดียว คณะกรรมการยกร่างฯ ครั้งนี้มีด้วยกันสี่ท่านคือ อจ.ศรัณย์ ชัยรัตน์, อจ.ดับบลิว ทอมป์สัน, อจ.เฮอร์เบิร์ท เกรทเธอร์ และอจ.ฟรานซิส ซีรี นอกจากนี้ ยังมีผู้ช่วยเหลือทั้งที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียน ดูแลด้านการใช้คำที่สละสลวย ไพเราะ หรือพูดอีกอย่างคือ มีขั้นตอนของการตรวจทานโดยนักลีลาภาษาเพิ่มขึ้น ทั้งมีการขอให้ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ช่วยอ่านและเสนอแนะ ซึ่งท่านได้กรุณาอ่านตรวจทาน แต่เนื่องจากท่านมีภารกิจมาก จึงอ่านให้ได้เพียงเล็กน้อย และเสนอแนะมาประมาณสิบแห่ง ข้อเสนอของท่านแม้กรรมการจะไม่ยอมรับทุกข้อ แต่หลายข้อก็เป็นประโยชน์ เช่น การแปลคำว่า ยาห์เวห์ เอโลฮิม (พระยะโฮวา พระเจ้า) เป็นสมเด็จพระเจ้า ท่านเสนอว่าไม่ควรใช้สมเด็จพระเจ้า การแก้ไขทำเสร็จและพิมพ์รวมเล่มในปี 1971 ที่เรียกว่าฉบับ 1971
  • การแปลฉบับประชานิยม ในระหว่างการแก้ไขคำแปลครั้งที่สอง ในปี ค.ศ.1963 สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดให้มีการแปลพระคัมภีร์อีกฉบับหนึ่งซึ่งมีแนวการแปลที่แตกต่างจากการแปลเดิม คือการแปลโดยใช้หลักการแปลแบบถอดความ คือแปลความหมายของเนื้อหาให้ถูกต้องเป็นหลักโดยไม่จำเป็นต้องรักษาโครงสร้างหรือรูปประโยคหรือแม้แต่คำตามต้นฉบับ โดยยึดถือพระคัมภีร์ภาษาอักฤษฉบับ GNB (Good News Bible) เป็นหลักในการแปล จุดประสงค์เพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายโดยเฉพาะคนไทยที่ไม่เป็นคริสเตียน มีผู้ยกร่างคำแปลหลักสองท่านคือคุณจิตบรรจง พิมพ์รัตน์และ ดร.โฮวาร์ด แฮตตัน จากคณะมิชชันโอ เอม เอ็ฟ พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่แปลเสร็จในปี ค.ศ.1977 ส่วนภาคพันธสัญญาเดิมแปลเสร็จในปี ค.ศ. 1983 และได้จัดพิมพ์รวมเล่มในปี ค.ศ. 1984 ฉบับนี้เรียกว่าฉบับประชานิยม
  • การแก้ไขคำแปลครั้งที่สาม ช่วงกลางปี ค.ศ. 1997 สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดให้มีการแก้ไขคำแปลอีกครั้ง โดยยึดแนวทางการแปลที่ผ่านมาด้วยการตั้งกรรมการสามชุดและมีการตรวจทานโดยนักลีลาภาษา แต่การแก้ไขคำแปลครั้งนี้มีหลักการคือไม่ยึดพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่ให้ผู้ยกร่างที่รู้ภาษากรีกและฮีบรู ยึดพระคัมภีร์ฉบับกรีกและะฮีบรูของสหสมาคมพระคริสตธรรมเป็นหลักในการแก้ไข กรรมการยกร่างคำแปลครั้งนี้ประกอบด้วย ศจ.โรเบิร์ต คอลลินส์, ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย, ดร.วรรณภา เรืองเจริญสุข, อจ.พัชรินทร์ ชัชมนมาศ, อจ.ทอง หล่อ วงศ์กำชัย และอจ.ปัญญา โชชัยชาญ พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ทำเสร็จและพิมพ์ออกในปี ค.ศ. 2002 และสมาคมฯ คาดว่าจะสามารถทำเสร็จทั้งเล่มในปี ค.ศ. 2011

 

  • สมาคมพระคริสตธรรมไทย
  • ภาพ Alexkalina – Freepik.com