สมรภูมิรบในตัวคุณ 2/14

สมรภูมิรบในตัวคุณ

สมรภูมิรบในตัวคุณ หลังจากการเนรมิตสร้างโลกของพระเจ้า สิ้นสุดลง “พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ ทรงสร้างไว้ดูสิทรงเห็นว่าดียิ่งนัก” (ปฐก.1:31) โดยพระปรีชาญาณ พระเจ้าทรงทราบว่า เมื่อความบาปเข้ามาในโลก จะเกิดปัญหาตาม มามากมาย ด้วยความห่วงใยนี้ จึงทรงมีพระดำารัสแรกกับมนุษย์ “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน” พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้มนุษย์สร้างครอบครัว มีลูกหลานที่เชื่อฟังและนมัสการพระองค์ครอบครัวมนุษย์จะปลอดภัยจากการทำาลายของซาตาน พระเจ้าทรงให้มนุษย์เป็นผู้ดูแลโลกร่วมกับพระองค์ ทรงกำาชับเขาว่า “จงมีอำานาจ เหนือแผ่นดิน” เพื่อให้เขาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกอย่างฉลาด เป็นประโยชน์แก่ทุกคน ให้ทำหน้าที่เอาใจใส่ปกป้องดูแล พัฒนาโลกใบนี้ตามแผนงานของพระองค์ตลอดไป น่าเสียใจที่แผนงานของพระเจ้าถูกฝ่าฝืน สิทธิอำานาจนี้ตกไปอยู่ในมือของซาตาน

เมื่อซาตานเข้ามาในโลก มันอุปโลกน์ตัวเองแทนที่พระเจ้า มีสิทธิความเป็นเจ้าของโลกและให้มนุษย์นมัสการมัน ซาตานอ้างความเป็นเจ้าของ โลกต่อพระเยซู เมื่อมันทดลองพระองค์ “ มารได้นำพระองค์ขึ้นไปบน ภูเขาที่สูงมากและได้แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลกทั้งความรุ่งโรจน์ของราชอาณาจักรเหล่า นั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรแล้วได้ทูลพระองค์ว่า ‘ถ้าท่านจะก้มลงนมัสการเราเราจะให้สิ่งทั้ง ปวงเหล่านี้แก่ท่าน ’” (มธ.4:8-9) ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซู พระผู้สร้างผู้ทรงเป็นเจ้าของโลกองค์จริง ทรงต่อสู้การทดลองนี้ และเอาชนะอำานาจมารซาตาน นำาโลกและมนุษย์กลับคืนดีกับพระเจ้าจนสำาเร็จ

พระดำารัสประการที่สองของพระเจ้าเพื่อมนุษย์ เป็นคำาแนะนำาที่จะส่งผลต่อเขาตลอดชีวิต “ดูนี่เราให้ธัญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ผลทุกชนิดที่ มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้า” นี่คือพระดำารัสที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำาเนินชีวิตนิรันดร์ในโลกนี้ อาหารคือพลังงานที่จำาเป็น พระเจ้าทรงทราบดีว่า ซาตานจะใช้สิ่งนี้ทำาลายบุตรของพระองค์ จึงทรงกำาชับพวกเขาให้ระลึกเสมอว่า เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่เป็นสุข ให้เขาเชื่อฟัง กินอาหารที่ทรงประทานให้ แม้นว่ามนุษย์ทำาบาป หากเขาเลือกกิน อาหารของพระเจ้า เขาจะมีชีวิตที่เจ็บป่วยน้อยกว่า พระเยซูทรงทราบดีว่าในยุคสุดท้าย ซาตานจะเร่งทำางานของมันอย่างหนักเพราะเงื่อนไขเวลา “ วิบัติจะมีแก่แผ่นดินโลกและทะเลเพราะว่ามารได้ลงมาหาเจ้า ทั้งหลายด้วยความเดือดดาลอย่างยิ่งเพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อย” (วว.12:12) เปโตรย้ำาให้คนของพระเจ้าตระหนักอยู่เสมอว่า “จงควบคุมตัวเองจงระวังระไวให้ดีศัตรูของพวก ท่านคือ มารดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ ” (1 ปต.5:8) คำาถามสำาหรับเราวันนี้ก็คือ ซาตานสามารถแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของเราในด้านใดบ้าง?

หนึ่งในวิธีการทำาลายของซาตานที่ได้ผลมากที่สุด สามารถทำาลายมนุษย์ได้ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกเพศ ทุกวัย เป็นการทำาลายยิ่งกว่าสงครามใดๆ ไม่น่าเชื่อว่ายุทธวิธีง่ายๆ แต่ได้ผลเกินคาด แม้คริสเตียนผู้
เข้มแข็งที่สุดก็ไม่อาจต้านทานได้ สาเหตุสำาคัญทำาให้ซาตานมุ่งมั่นทำาลาย “ร่างกาย” ของเราก็เพื่อส่งผลสะท้อนทำาลาย “จิตวิญญาณ” เนื่องจากสองสิ่งนี้แยกกันไม่ออก สิ่งใดมีผลกระทบต่อร่างกาย มีผลเสียต่อจิตวิญญาณ สิ่งใดกระทบจิตต่อวิญญาณ จะส่งผลต่อการทำางานของร่างกายด้วย จากตัวอย่างของโยบ ซาตานท้าทายพระเจ้าว่า “ขอยื่นพระหัตถ์แตะต้องสิ่งของทั้ง สิ้นที่เขามีอยู่ (รวมทั้งร่างกาย) แล้วเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์” (โยบ 1:11) แสดงให้เห็นว่ามารใช้วิธีทำาลายสุขภาพเพื่อสร้างผลกระทบต่อจิตวิญญาณ พระเจ้าจึงประทานกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตั้งแต่ทรงสร้างโลก (ปฐก.1:29) ผ่านทางโมเสส (ลนต.11) เพื่อเป็นแนวทาง “ป้องกันโรค” (เวชศาสตร์ป้องกัน ครั้งแรกของโลก) แทนการ “รักษาโรค” ซึ่งเป็นแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ

มีเหตุผล 5 ข้อ ที่ทำาไมซาตานจึงมุ่งทำาลายสุขภาพร่างกายของเรา

  1.  พระฉายาของพระเจ้าอยู่ในตัวเรา ซาตานจึงต้องทำาลาย เมื่อซาตานไม่สามารถทำาลายพระเจ้าได้ ความโกรธแค้นจึงไปลงที่มนุษย์ ในบรรดาสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นไม่มีพืชหรือสัตว์ชนิดใดที่สร้างตามพระฉายาของพระเจ้า เรามีพระฉายาของพระองค์ทั้งรูปร่างภายนอกและลักษณะนิสัยภายใน มีลักษณะด้านจิตวิญญาณอย่างเดียวกับพระเจ้า ซาตานจึงมุ่งการทำาลายไปที่มนุษย์ เพราะเมื่อทำาลาย “พระฉายา” ของพระเจ้าในตัวเราก็เท่ากับทำาลายพระเจ้า ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการทำาร้ายร่างกาย อย่าเพิ่งคิดว่าปลอดภัยแล้ว เพราะซาตานสามารถทำาร้ายเราด้วยการ “กินและดื่ม” อาหารที่ดีมีประโยชน์ แต่หากกิน “มาก” จนเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ย่อมมีผลเสียต่อสุขภาพ ผู้มีจิตวิญญาณเข้มแข็งก็สามารถล้มลงได้ด้วยการทดลองนี้ วิธีการทำาลายมนุษย์ในสวนเอเดนจะถูกนำามาใช้อย่างได้ผลต่อไป เหตุที่ซาตานมุ่งทำาลาย คริสเตียนเพราะเราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ได้พระฉายากลับคืนมา “สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่ กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระ องค์ผู้ทรงสร้าง” (คส. 3:10) มารร้ายจึงต้องมุ่งมั่นทำาลาย
  2. ร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้าซาตานจึงต้องทำาลาย หากคริสเตียนยึดมั่นในคำาสอน “การถวายตัวเป็นเครื่องบูชา” (รม.12:1-2) ซึ่งเปาโลย้ำาให้เห็นชัดเจน (1 คร.6:19-20) “ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็น วิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ ผู้สถิต ใน ท่าน” เขาจะได้รับผลดีของการเชื่อฟัง พระวิญญาณของพระเจ้าประทับอยู่ในชีวิตและร่างกายของผู้เชื่อคนนั้น เขาตระหนักอยู่เสมอว่า “คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นจิตวิญญาณ เดียวกับพระองค์” (ข้อ 17) ด้วยการรักษาร่างกายของเขาเหมือนรักษาวิหาร หากเขาเชื่อว่าร่างกายนี้ “ได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง?” เขาจะได้รับผลดีของการเอาใจใส่ร่างกายของตนเอง เปาโลใช้ภาพการซื้อขายทาสในสมัยของท่านเปรียบเทียบกับการไถ่ของพระคริสต์ “ พระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง” ไม่อาจประเมินค่าได้ เพราะเป็น “ พระ โลหิตล้ำาค่าของพระ คริสต์” (1 ปต.1:19) ฉะนั้นคริสเตียนทุกคน “จงถวายพระเกียรติ แด่พระเจ้าด้วยร่างกายของ พวกท่านเถิด” (1 คร.6:20) ซาตานไม่อยากเห็นภาพนี้ มันจึงต้องทำาลาย ชีวิตและร่างกายของเรา
  3. “อวัยวะ (ของเรา) เป็นเครื่องใช้ในการ ชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า” (รม.6:13) พระเจ้าทรงใช้เป็นสื่อในการนำาจิตวิญญาณผู้อื่น ซาตานจึงต้องทำาลาย อวัยวะของเราทุกส่วน เป็นของพระเจ้า เหมาะสมเป็นภาชนะนำาเอาความชอบธรรมของพระเจ้าไปสู่เพื่อนมนุษย์ เมื่อถวาย “ใจ” ของท่านแด่พระผู้สร้างของท่าน มอบ “ความคิด” “มือ” และ “เท้า” เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้ง “ภายใน” และ “ภายนอก” เมื่อเราถวายร่างกายเพื่อทำาสิ่งชอบธรรมแด่พระเจ้า พระองค์จะได้รับการสรรเสริญ คนอีกมากมายจะได้รับความรอดเพราะการเป็นพยานของคริสเตียน สมดังคำาพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะเศคาริยาห์พยากรณ์ไว้ “ในสมัยนั้น 10 คนจากทุกชาติทุก ภาษาจะยึดชายเสื้อคลุมของยิว (หรือคริสเตียน) คนหนึ่งไว้แล้วกล่าวว่า ‘ขอให้เราไปกับท่านทั้ง หลายเถิดเพราะเรา ได้ยินว่าพระเจ้าสถิตกับพวกท่าน’ ” (ศคย. 8:20) ซาตานไม่อยากเห็นภาพนี้ มันจึงต้องทำาลาย ชีวิตและร่างกายของเรา
  4. “เรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดิน (ร่างกาย) เพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้า” (2 คร.4:7) ซาตานจึงต้องทำาลาย “ของมีค่า” ในที่นี้คือ “ความสว่างแห่งความรู้ถึง พระสิริของพระ เจ้าที่ปรากฏบน พระพักตร์ของพระคริสต์” (ข้อ 6) คือ “ความสว่างของข่าว ประเสริฐ” (ข้อ 4) ชีวิตของคริสเตียนที่มีสุขภาพจิตใจ ร่างกายและจิตวิญญาณที่ดี จะสามารถนำาเอาข่าวดีการไถ่ให้รอดของพระเยซูไปแบ่งปันให้คนได้อีกมากมาย ทำาให้คนทั้งหลายได้รับแสงสว่างและรู้ถึงพระสิริของพระเจ้า ย่อมเป็นที่โกรธแค้นของซาตาน มันจึงมุ่งทำาลายผู้ทำาหน้าที่นี้ ทั้งด้านจิตวิญญาณและร่างกาย เพื่อหยุดยั้งเขาไม่ให้ทำาหน้าที่สำาคัญที่สุดที่พระเจ้ามอบหมาย
  5. ซาตานมุ่งทำาลายร่างกาย เพราะเป็นสนามประลอง (สนามรบระหว่างมารกับพระเจ้า) เพียงแห่งเดียวในโลกที่มีชีวิต ซาตานต้องทำลาย สงครามแย่งชิงพลเมืองระหว่างพระเจ้า และซาตาน อยู่ในใจของเราทุกคน แต่ละวันมีคนจำานวนมากตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูและได้รับความรอด ขณะเดียวกันอีกฟากฝั่งหนึ่ง ซาตานใช้กลเม็ดในการหลอกลวงคนมากมายให้ยอมแพ้ สนามรบในใจของแต่ละคนจึงทรงความหมายอย่างยิ่ง เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าจะชนะหรือแพ้ต่อการล่อลวง เมื่อมารทำาลายร่างกายของผู้ที่พระเจ้าไถ่ เท่ากับทำาลายพระเจ้าและแผนการไถ่ให้รอดของพระองค์ ร่างกายนี้จึงเป็นเป้าหมายที่ซาตานต้องทำาลาย

หนทางสู่ชัยชนะ
จากห้าประเด็นที่ท่านทราบ ทำาให้เห็นว่า สมรภูมิรบระหว่างซาตานกับพระเจ้า อยู่ในตัวเรานี่เอง

ก่อนที่คนอิสราเอลจะทำาหน้าที่เตรียมการเสด็จมาของพระผู้ไถ่ พระเจ้าทรงนำาพวกเขาออกจากสภาพแวดล้อมของบาปและวิถีชีวิตทำาลายสุขภาพของคนอียิปต์ ในป่ากันดาร พระองค์ทรงประทานกฎเกณฑ์การดำาเนินชีวิต ซึ่งนับว่าเป็นวิธีป้องกันความเจ็บป่วยที่แตกต่างจากชนชาติอื่นในยุคนั้น กฎเกณฑ์เหล่านี้ยังคงความสำาคัญมาจนถึงยุคปัจจุบัน ชาวยิวจำานวนมากยึดมั่นและใช้ชีวิตอยู่ใน “กรอบ” การรักษาสุขภาพ ขณะที่คริสเตียนจำานวนมากกลับเชื่อว่าเป็นเพียงกฎเกณฑ์ของชาวยิวเท่านั้น ผลของการไม่อยู่ในกรอบแห่งกฎเกณฑ์สุขภาพ กลายเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บ

อิสราเอลในอดีตเตรียมตัวรอการเสด็จมาครั้งแรกของพระผู้ไถ่อย่างไร วันนี้ คริสเตียนทุกคนกำาลังทำาหน้าที่นี้อย่างเดียวกัน พระเจ้าทรงเตรียมความพร้อมทุกอย่างให้อิสราเอล และหลักการเหล่านั้นยังมีประโยชน์ต่อคริสเตียนในยุคนี้ เพียงแต่เราไม่ออกไปจาก “กรอบ” หลักการใช้ชีวิตของพระองค์ ชีวิตของเราจะไม่หลงหายไปจากพระเจ้า ทุกคนจะพร้อมสำาหรับการเป็นผู้แทนของพระเจ้าเพื่อเตรียมชาวโลกให้พร้อมต้อนรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู ท่านพร้อมแล้วหรือยัง ถ้ายังมองไม่เห็นภาพรวมทั้งหมด ขอแนะนำาท่านศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ “ขุมทรัพย์สุขภาพ” เพื่อจะสามารถนำาเอาหลักการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูไปใช้อย่างสมบูรณ์แบบ หลักการนี้ได้แก่ “ทรงสั่งสอน (Teaching) ในธรรมศาลาของเขาทั้งหลายทรงประกาศข่าวประเสริฐ (Preach- ing) เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วย (Healing) ทุกอย่างให้หาย” (มธ.9:36) ความสำาเร็จของท่านในการประกาศข่าวประเสริฐจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ท่านจะสามารถเปลี่ยนสมรภูมิรบในชีวิตให้กลายเป็นสมรภูมิแห่งชัยชนะได้อย่างแท้จริง
ท่านที่สนใจการดูแลสุขภาพตามแนวทางของพระคัมภีร์ สามารถติดต่อขอรับหนังสือ“ขุมทรัพย์สุขภาพ”ได้ที่ตู้ป.ณ.234พระโขนง กรุงเทพฯ 10110 หรือที่https://sites.google.com/site/thaisdavop/

  • ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม
  • ภาพ Karinafoto – Freepik.com