สมาคมการพัฒนาภาษามือแห่งเอเซียแปซิฟิค (Asia Pacific Sign Language Development Association)

สมาคมการพัฒนาภาษามือแห่งเอเซียแปซิฟิค
(Asia Pacific Sign Language Development Association)

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2022 อาจารย์ Eiji Matsumoto ประธานสมาคมการพัฒนาภาษามือแห่งเอเซียแปซิฟิค (Asia Pacific Sign Language Development Association) และคณะ ได้เข้าพบอาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย เพื่อหารือในการจัดตั้งคณะกรรมการท้องถิ่นที่เป็นคริสเตียนผู้พิการทางการได้ยิน โดยคณะกรรมการ จะคอยดูแล ให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำและสนับสนุนงานแปลพระคัมภีร์ภาษามือของทีมแปลทั้งของสมาคมฯ และ SIL