สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอแสดงความยินดีกับศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอแสดงความยินดีกับศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ในโอกาสที่ท่านได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เป็น “ผู้แทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน” ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้รับเกียรติและอำนวยพรให้งานของท่านเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป