สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้รับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อทางการแพทย์ จากพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้รับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อทางการแพทย์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้รับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อทางการแพทย์ จากพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 ชุด ซึ่งเพียงพอที่จะใช้ทั้ง 4 ภาค ในการจัดงานการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” มีมาตรฐานการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนของลูกหลาน และหนุนใจสมาคมฯ ขอให้มีการจัดการแข่งขันพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนการสลักพระคัมภีร์บนหินในชีวิตของเด็กๆ ซึ่งจะไม่ลบเลือนไปง่ายๆ พวกเขาจะเติบโตขึ้นบนพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้า  เพราะแต่เดิมเคยอ่านพระคัมภีร์เพียงรอบเดียวหรือสองรอบ แต่เมื่อมีส่วนร่วมในการแข่งขันทำให้ต้องอ่านพระคัมภีร์เป็นร้อยรอบ อ่านจนกว่าจะจำได้ขึ้นใจ จนกระทั่งชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

เอเฟซัส 6:17ข. จงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า”

และได้ย้ำอีกว่า “มีพี่น้องอีกจำนวนมากที่หัวใจของเขามีความรักและห่วงใยลูกหลาน ปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมตามความถนัดหรือตามอาชีพของตนเอง คนละเล็กคนละน้อยอีกเป็นจำนวนมาก ขอให้นึกถึงพี่น้องเหล่านั้นด้วย”

หมายเหตุ การแข่งขันทั้ง 4 ภาค ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020 นับเป็นปีที่ 19