สิงหาคม 2017 แปลและผลิตพระธรรม มาระโก ทั้ง 16 บท เสร็จเรียบร้อย

สิงหาคม 2017 แปลและผลิตพระธรรม มาระโก ทั้ง 16 บท เสร็จเรียบร้อย

ขอบคุณพระเจ้าที่ทีมผู้แปลภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้แปลและผลิตพระธรรม มาระโก ทั้ง 16 บท เสร็จเรียบร้อย และได้เผยแพร่ทาง YouTube แล้ว ท่านสามารถแนะนำให้แก่ผู้ใช้ภาษามือ หรือผู้ที่ทำการประกาศกับคนเหล่านี้ ให้นำสื่อพระคัมภีร์ไปใช้ในการประกาศได้ โดยค้นหาคำว่า ‘พระคัมภีร์ภาษามือ’ ใน YouTube หลังจากนี้ทีมงานจะเริ่มแปลพระธรรมนางรูธ และโยนาห์ เป็นเล่มถัดไป

TBS ThSL พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับภาษามือไทย