สิงหาคม 2020 การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน

สิงหาคม 2020 การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน

ขอบคุณพระเจ้าที่พระธรรมกิจการ ภาษามือไทย ที่ได้เขียนบทและถ่ายทำเสร็จแล้วคือ กิจการ บทที่ 1-25 สำหรับพระธรรมกิจการที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านการแปลตรวจการแปลเสร็จแล้ว คือ กิจการ บทที่ 1-17 และพระธรรมกิจการที่ตรวจโดยผู้ให้คำปรึกษาด้านการแปลแล้วขึ้น YouTube คือ กิจการ บทที่ 1-11 โดยดูได้จาก TBS ThSL พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับภาษามือไทย

โปรดอธิษฐานเผื่อและถวายเพื่อสนับสนุนการแปลพระคัมภีร์ภาษามือต่อไป