หนุ่มแน่น แม้นชรา ตอนที่ 1 2/19

หนุ่มแน่น แม้นชรา ตอนที่ 1

ชีวิตการรับใช้พระเจ้าของโมเสสมีบทเรียนที่สมควรศึกษา แม้ในวันมรณา การรับใช้ของท่านแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 40 ปีในราชวังของฟาโรห์ 40 ปีเป็นคนเลี้ยงแกะอยู่ในมีเดียน และอีก 40 ปี เป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลในป่ากันดาร
.
การมีสภาพร่างกายแข็งแรงแบบเดียว กับโมเสสคือสุดยอดปรารถนาของทุกคน สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ปัจจัยอะไรทำให้โมเสสมีอายุยืนยาวและร่างกายแข็งแรงวันที่เสียชีวิต? เราทุกคนอยากมีสุขภาพดีจนถึงยามชรา ทำงานและใช้ชีวิตด้วยปกติสุข แม้อายุมาก ไม่มีโรคเบียดเบียน สำหรับท่านอายุมากแล้ว นัยน์ตาของท่านมัวไหม? หรือกำลังของท่านถดถอยหรือเปล่า? ยังสามารถรับใช้พระเจ้าต่อไปได้ไหม? แม้วันนี้เราไม่อาจมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพดีเหมือนโมเสส อย่างน้อยเมื่ออายุได้ครึ่งหนึ่ง หรือ 60 ปี ก็นับว่าดีแล้ว
.
ปัจจัยหลักสามด้านทำให้โมเสสมีอายุยืนและสุขภาพดี ได้แก่
.
ปัจจัยด้านร่างกาย
.
เมื่ออิสราเอลถูกข่มเหงในอียิปต์ โย-เคเบด ภรรยาของอัมรามคลอดบุตรชาย เธอก็หวังว่าทารกในครรภ์จะอยู่รอดและรับใช้พระเจ้า โมเสสเกิดมาเป็นเด็กน่ารัก (อพย. 2:2, ฮบ.11:23) มารดาเห็นว่า บุตรของเธอ “มี​รูป​ร่าง​งดงาม​เฉพาะ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า” (กจ.7:20) เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่จะให้เขาทำหน้าที่พิเศษในวันข้างหน้า เมื่อถูกรับไปเป็นบุตรบุญธรรมของพระราชธิดาอียิปต์ โมเสสได้รับการเลี้ยงดูโดยมารดาของตนเองกระทั่งอายุ 12 ปี การเลี้ยงดูโมเสสตั้งแต่วัยเด็ก มีส่วนทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง
 • โมเสสกินอาหารที่พระเจ้าสร้าง อาหารเรียบง่ายของครอบครัวทาสผู้ยากจน เพียงพอประทังชีวิตเท่านั้น เช่น ขนมปัง น้ำมันมะกอก น้ำองุ่น ผัก ผลไม้ ที่พอหาได้ หรือเจ้าของทาสหยิบยืนให้ พวกทาสอาจได้รับ “​แตง​กวา แตง​โม กระ​เทียม​จีน หอม​ใหญ่ หัว​กระ​เทียม” (กดว.11:5) แตกต่างจากอาหารบนโต๊ะของเจ้านายชาวอียิปต์ การกินอาหารที่เรียบง่ายจากพืช คือปัจจัยสำคัญทำให้มีร่างกายแข็งแรง เมื่อโตแล้วโมเสสปฏิเสธวิถีชีวิตตามแบบของชาวอียิปต์ (ฮบ.11:24) จากการตรวจสอบมัมมี่อียิปต์ยุคเดียวกับโมเสส พบว่ามีโรคหลายชนิดจากการกิน ดื่ม เกิดขึ้นกับคนเหล่านั้น เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ซึ่งไม่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอล ตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ (อพย.15:26)
 • โมเสสกินอาหารต้นตำรับสุขภาพ การเป็นผู้เขียนพระธรรมปฐมกาล โมเสสย่อมทราบดีว่าอาหารที่พระเจ้าทรงประทานในสวนเอเดน (ปฐก.1:29) เป็นอาหารของผู้มีชีวิตนิรันดร์ ซึ่งพระผู้สร้างกำหนดไว้สำหรับมนุษย์ เป็นอาหารสุขภาพ ไม่มีเนื้อหรือส่วนใดจากสัตว์ อาหารจากพืชอยู่คู่กับโลกมานานปัจจุบัน เป็นอาหารที่ร่างกายต้องการ ปัจจัยสำคัญทำให้มนุษย์ยุคก่อนน้ำท่วมโลกสุขภาพดี มีอายุยืนยาวหลายร้อยปี (ปฐก. 5) มาถึงสมัยของโมเสสมนุษย์ได้รับผลของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากสมัยเอเดน อายุของมนุษย์จึงสั้นลง (สดด.90:10) โมเสสกินมานา 40 ปี ระหว่างการอพยพในป่ากันดารเป็นเวลา 40 ปี ไม่สามารถปลูกพืชได้ พระเจ้าทรงประทานมานาจากสวรรค์ให้แก่ประชาชน แสดงว่าโมเสสกินอาหารสุขภาพนานถึงสี่ทศวรรษ แม้ระหว่างนี้เขาต้องกินเนื้อสัตว์ในเทศกาล ปัสกา หรือเครื่องบูชาอื่นๆ บ้างก็ตาม มานายังเป็นอาหารหลักที่กินทุกวัน
 • โมเสสใช้แรงกาย การเดินในป่ากันดารก็เท่ากับเป็นการออกกำลังกายอย่างดี โมเสสเดินด้วยเท้าตลอด 40 ปี เลี้ยงแกะ และอีก 40 ปี ในป่ากันดาร เป็นการใช้กำลังกาย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
.
นี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้โมเสสมีร่างกายแข็งแรงและอายุยืนยาว แม้ในวันสุดท้ายของชีวิต
.
ปัจจัยด้านจิตใจ
.
มารดาเลี้ยงดูตั้งแต่เด็ก พระเจ้าทรงให้โอกาสแก่โยเคเบด ได้ฟูมฟักลูกชายของเธอตั้งแต่โมเสสเกิดมา เมื่อพระราชธิดาฟาโรห์รับเป็นบุตรบุญธรรม มารดาได้รับหน้าที่เลี้ยงดู (อพย. 2:1-10) เธอเป็นผู้ให้การอบรมสั่งสอนให้ลูกเกรงกลัวพระเจ้า รักความจริง ความยุติธรรมและชีวิตแห่งการอธิษฐาน สั่งสอนด้านความคิดอ่าน พัฒนาและหล่อหลอมอุปนิสัยตามที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษ เพื่อเตรียมโมเสสให้พร้อมก่อนออกไปเผชิญกับอิทธิพลทางโลก ชีวิตหรูหราและความน่าหลงไหลในราชวังอียิปต์ สอนให้เห็นถึงอิทธิพลการกราบไหว้รูปเคารพ ให้รู้ว่ามีพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เท่านั้นผู้ทรงสามารถช่วยเหลือเขาได้ในทุกกรณีที่เขาร้องทูลต่อพระองค์
 • โมเสสรับการศึกษาในราชวังของฟาโรห์ “​ได้​รับ​การ​สอน​ใน​เรื่อง​วิชา​การ​ทุก​อย่าง​ของ​ชาว​อียิปต์ มี​สมรรถ​ภาพ​ใน​การ​พูด​และ​ใน​กิจ​การ​ต่างๆ” (กจ.7:22) ตามธรรมเนียมของราชวังอียิปต์ เพื่อเตรียมเขาออกไปเป็นผู้นำ โมเสสจึงมีโอกาสจะก้าวไปสู่อำนาจสูงสุดในการเป็นผู้นำประเทศ บทบาทของโยเคเบดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเชื่อพระเจ้าของโมเสส ทำให้โมเสสมีจิตใจที่เข้มแข็ง ทว่า ในสายพระเนตรพระเจ้า ทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้โมเสสมีความพร้อมในการเป็นผู้นำ การศึกษาสูง ตำแหน่งใหญ่โต หาใช่แผนงานของพระองค์ไม่ พระประสงค์ที่จะให้ผู้รับใช้คนนี้ได้รับการศึกษาในโรงเรียนแห่งการถ่อมใจก่อน ดังนั้น เมื่อโมเสสต้องหนีออกจากอียิปต์ ท่านจึงมีโอกาสศึกษาการเป็นผู้รับใช้ตามแบบของพระคริสต์ ด้วยการเลี้ยงดูฝูงแกะ
 • โมเสสมีผู้ช่วยที่เข้มแข็ง เมื่อทำหน้าที่ผู้นำของพระเจ้า มีอาโรนเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการนำคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ ขณะทำหน้าที่ในป่ากันดาร โมเสสมีโยชูวา คาเล็บ ปุโรหิตจากเผ่าเลวี และผู้อาวุโสอีกจำนวนมากคอยสนับสนุน พื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ในวัยเด็กและวัยหนุ่ม ทำให้โมเสสมีความพร้อมด้านจิตใจและสติปัญญารับเอาพระดำริและข่าวสารทุกอย่างจากพระเจ้า นำมาบันทึกไว้ในหนังสือเบญจบรรณ (ปฐก.-ฉธบ.)
.
ปัจจัยด้านจิตวิญญาณ
.
โมเสสได้รับการอบรมสั่งสอนจากมารดาตั้งแต่เกิด จึงมีพื้นฐานด้านจิตวิญ- ญาณที่ดี ความสำเร็จในการเป็นผู้นำของท่านมาจากโยเคเบด ผู้ปลูกฝังความรักพระเจ้าในชีวิตของลูกชาย ไม่เพียงเพื่อชีวิตนี้ รวมไปถึงชีวิตหน้าด้วย ขณะพำนักอยู่ในราชวังอียิปต์ โมเสสได้เรียนรู้วิชาการต่างๆ แต่ท่านปฏิเสธไม่ยอมลดตัวไปกราบไหว้รูปเคารพของอียิปต์ นอกจากพระเจ้าของบรรพบุรุษ พระคัมภีร์ยืนยันในเรื่องนี้ “โมเสส โต​แล้ว ท่าน​ไม่​ยอม​ให้​ใคร​เรียก​ท่าน​ว่า เป็น​บุตร​ของ​ธิดา​กษัตริย์​ฟาโรห์” (ฮบ. 11:24)
.
ในด้านจิตวิญญาณโมเสสมีประสบ การณ์กับพระเจ้าในหลายเหตุการณ์ เป็นที่มาของความเข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณ จากประสบการณ์ต่างๆ แสดงให้เห็นว่าโมเสสยอมจำนนต่อพระเจ้าและน้อมรับการทรงนำของพระองค์ จากบางเหตุการณ์ต่อไปนี้ส่งผลต่อจิตวิญญาณของท่าน
 • พระเจ้าทรงเรียกโมเสส พบพระเจ้าครั้งแรกที่พุ่มไม้ไหม้ไฟ โมเสส​ถอด​รอง​เท้า​ ถวาย​เกียรติ​พระ​เจ้า (อพย.3:5) พระองค์ทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์ อนุญาตให้เข้าใกล้พระองค์ได้
 • พระเจ้าสถิตอยู่กับโมเสส เมื่ออ้างว่าพูดไม่คล่อง (อพย.4:10) พระเจ้าจะสอนท่าน (4:12)
 • โมเสสได้เห็นพระเจ้า (อพย. 24:9-11) ใบหน้ามีรัศมี (อพย. 34:29-35) เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าโมเสสเข้าใกล้พระเจ้า
 • พระเจ้าทรงวางพระทัย ให้โมเสสรับเอาพระบัญญัติจากพระหัตถ์ของพระองค์ (อพย. 24:12, 31:18)
 • โมเสสห่วงใยชีวิตของคนอิสราเอล มากกว่าตนเอง ปฏิเสธรับข้อเสนอที่พระเจ้ามอบแก่ตนเอง (อพย. 32:9-10, ฉธบ. 9: 13-14)
 • โมเสสเป็นคนถ่อมตัวมากกว่าใคร (อพย.12:3) เมื่อพบพระเจ้า การยึดตัวเองเป็นใหญ่หมดสิ้นไป
 • โมเสสไม่หวั่นไหวความตาย (อพย. 31:14) ได้รับเกียรติจากพระเจ้าฝังร่างไว้ (อพย.34:6) ปรากฏตัวกับพระคริสต์ (มธ. 17:3) โมเสสจึงเป็นตัวแทนของผู้ที่ตายแล้ว จะเป็นขึ้นมาจากความตาย ดังเช่นเอเลียาห์เป็นตัวแทนของผู้ที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
 • โมเสสเป็นนักแต่งเพลง (อพย.15: 1-18, ฉธบ.32:1-43) ในแผ่นดินสวรรค์ เราจะร้องบทเพลงแห่งความรอดของโมเสส (วว. 15:3-4)

ชีวิตของโมเสสไม่ได้สมบูรณ์ไร้ข้อบกพร่อง ไม่ยินดีรับใช้ตั้งแต่การทรงเรียกครั้งแรก เคยพลาดเรื่องน้ำที่เมรีบาห์ (กดว. 20)

การรับใช้ของโมเสสเป็น “เงา” ในการรับใช้ของพระเมสสิยาห์ (ยน.3:14-15) ในความเชื่อและการอัศจรรย์ การเป็นผู้ปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์ ไปสู่แผ่นดินพระสัญญา ดังเช่นพระคริสต์ผู้ทรงนำชาวโลกจากการเป็นทาสบาปไปสู่แผ่นดินสวรรค์

 • ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม
 • ภาพ www.learnreligions.com