อบรม UBS Asia-Pacific Translators Training Workshop 2022

อบรม UBS Asia-Pacific Translators Training Workshop 2022

เมื่อวันที่ 17-28 ตุลาคม 2022 สหสมาคมพระคริสตธรรมสากล ได้จ้ดอบรมเรื่องการแปลและเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม paratext (UBS Asia-Pacific Translators Training Workshop 2022) ที่ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel) กรุงเทพฯผู้ร่วมอบรมมาจาก 12 ประเทศในแถบเอเซียและแปซิฟิก รวมประเทศไทย 28 คน