อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 6 ท่าน

 1. ด.ช.กันตินันท์ ทองมะโน (ลัคกี้) คริสตจักรแบ๊บติสต์หาดใหญ่ จ.สงขลา
 2. ด.ช.เอกทัน ตระกูลธนศาล (ทันเดอร์) คริสตจักรธารพระพร 2 กรุงเทพฯ
 3. ด.ญ.กันติชา อุษณพงศ์ (เฟบี) โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
 4. ด.ญ.วรัญชยา เจริญศิลปะวรรณ (พิช) คริสตจักรชลบุรี จ.ชลบุรี
 5. ด.ช.นิติภูมิ เศรษฐรุ่งเรือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 6. ด.ญ.พิมพ์อักษร ชุ่มจิต โรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ เงินรางวัล 700 บาท จำนวน 0 ท่าน


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแด และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 5 ท่าน

 1. ด.ช.ประทานชัย ตันคณิตเลิศ (เบลสซิ่ง) คริสตจักรนิมิตใหม่ กรุงเทพฯ
 2. ด.ญ.ดวงจันทร์ สว่างศีลธรรม (ริน) โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป จ.เชียงราย
 3. น.ส.เมทิกา พัฒนมงคลชัย คริสตจักรว่านหมิงหาดใหญ่ จ.สงขลา
 4. ด.ช.ไพฑูรย์ ภูดวงดอก (เฟิร์ส) คริสตจักรชลบุรี จ.ชลบุรี
 5. ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ มะลิกา โรงเรียนรังสีวิทยา จ.เชียงใหม่


รวมเป็นเงินรางวัล 7,900 บาท


ใบประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย จำนวนท่าน

 1. น.ส.หนึ่งพระพร หมื่นกันฑ์ (อันนา) คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ จ.เชียงราย
 2. ด.ช.ภูธาร คีรีรัตน์นิติกุล (ปูลม) ส่วนบุคคล จ.เพชรบูรณ์
 3. ด.ญ.รวิภัทร วชรธนทรัพย์ (เดล) โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
 4. ด.ญ.กมลลักษณ์ คำแขก (เพลง) โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย
 5. ด.ญ.ศศิภา ปานอำพัน (จ๋า) คริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต กรุงเทพฯ

หมายเหตุ 

 1. ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 16-30 มิถุนายน 2021
 2. ผู้ได้รับรางวัลพระคัมภีร์ จะจัดส่งให้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2021
 3. ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร และ สมุดคืน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2021