อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 3 ท่าน

  • เด็กหญิงธนิดา ตระกูลมีสุข คริสตจักรมหาพร
  • เด็กหญิงนภิศวรรณ วงศ์วรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
  • เด็กหญิงพิมตะวัน ยิ้มไตรพร คริสตจักรตรัง

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 2 ท่าน

  • เด็กชายญาณวรรธน์ สมบูรณ์ผล คริสต์จักรใจสมาน รามคำแหง
  • เด็กหญิงจินต์จุฑา ปั้นทอง นามบุคคล

มายเหตุ 

  • ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023
  • ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้
  • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023