อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 3 ท่าน

 1. น.ส.วัชราภรณ์ สิงห์หล้า (ก้าว) โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย
 2. น.ส.ณัฐณิชา สิริปัณฑิตานนท์ (ซี) คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ กรุงเทพฯ
 3. น.ส.กนกวรรณ ไชยประเสริฐ (ขวัญ) โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ เงินรางวัล 700 บาท จำนวน 5 ท่าน

 1. น.ส.จันทกาณจน์ เชอหมื่อ (โอ๋) โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป จ.เชียงราย
 2. น.ส.จันทร์ทิมา อำนาจช่วย  มูลนิธิบ้านฟ้าใหม่ จ.เชียงใหม่
 3. นาย อานันท์ โพชฌงค์ขันธ์ (นับพร) คริสตจักรนิเวศอธิษฐานโซ่พิสัย จ.หนองคาย
 4. น.ส.ธัญวรินทร์ สว่างโรจน์ (แบล) คริสตจักรใจสมานรามคำแหง กรุงเทพฯ
 5. น.ส.บัณฑิตา เกตุชม โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 9 ท่าน

 1. น.ส.ลลิตา พรมวุฒิ โรงเรียนรังสีวิทยา จ.เชียงใหม่
 2. น.ส.ภัทรสิริ เพียรมงคล (แองจี้) คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 3. น.ส.เก็บตะวัน มานก (นายน้อย) โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 4. น.ส.วรดา ขวาธิจักร (ไอซ์)โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 5. น.ส.มาชีต๊ะ สาแหล๊ะ มูลนิธิบ้านฟ้าใหม่ จ.เชียงใหม่
 6. น.ส.สิริกร ศรีสวัสดิ์ (ลูกหยี) โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 7. น.ส.ภัสรลักษณ์ อินทนาศักดิ์ โรงเรียนรังสีวิทยา จ.เชียงใหม่
 8. น.ส.เปมิกา บุญชูสกุลยิ่ง คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพ กรุงเทพฯ
 9. น.ส.สิริพิพัฒน์ วามะลุน (วา) ส่วนบุคคล จ.ปราจีนบุรี


รวมเป็นเงินรางวัล 10,700 บาท


ใบประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย จำนวนท่าน

 1. น.ส.ณิชากร ไอวรรณ  คริสตจักรพระสิริฝาง จ.เชียงใหม่
 2. น.ส.อภิญญา ใจคำนึงหา (เหมย เหมย) โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป จ.เชียงราย
 3. น.ส.สุชานาฏ ลั่งเต้ง โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
 4. น.ส.สวลี ศรีวรกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 5. น.ส.สุทิน บ้านฟ้าใหม่  มูลนิธิบ้านฟ้าใหม่ จ.เชียงใหม่
 6. น.ส.วนิสรา เจริญศิลปะวรรณ (จูน) คริสตจักรชลบุรี จ.ชลบุรี
 7. น.ส.นันท์นภัส ศรีสุวรรณ (พลอย) โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป จ.เชียงราย

หมายเหตุ 

 1. ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 16-30 มิถุนายน 2021
 2. ผู้ได้รับรางวัลพระคัมภีร์ จะจัดส่งให้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2021
 3. ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร และ สมุดคืน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2021