อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นกลาง อายุ 41-60 ปี ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นกลาง อายุ 41-60 ปี

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน

  • คุณกุศล รัตน์สุวรรณ คริสตจักรจีนเชียงใหม่

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน

  • คุณสุภาวดี แช่มมั่นคง คริสตจักรสามพราน

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน

  • คุณณิรชา แช่มชูกูล คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพ

หมายเหตุ 

  • ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023
  • ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้
  • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023