อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นกลาง อายุ 41-60 ปี ระดับประเทศ ปี 2024

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นกลาง อายุ 41-60 ปี
• ประเภทความถูกต้องและความเป็นระเบียบ

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน

  • คุณศุภาพร  เสรีประชาคม โรงเรียนรังษีวิทยา


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน

  • คุณพันธ์นิภา  สุจริตจิตร  โรงเรียนดาราวิทยาลัย


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน

  • คุณจันทร์นภา  ศูนย์จันทร์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย


• ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน

  • คุณอภิรมณ์ฤดี ธรรมอยู่  โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน

  • คุณบุญญากร  แก่นสาร  โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา


หมายเหตุ 

  • ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2024
  • ผู้ได้รับรางวัลพระคัมภีร์ สมาคมฯ จะทำการจัดส่งให้
  • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2024