อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-30 ปี

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-30 ปี

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอ และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 3 ท่าน

 1. คุณ สุกัญญา บุญเกื้อ คริสตจักรหูหนวกคริสเตียนสัมพันธุ์ที่อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ
 2. คุณ ณัฐเสกข์ นาคสิทธิ์ คริสตจักรที่ 5 วัฒนา กรุงเทพฯ
 3. คุณ อรย เทศน์สาลี คริสตจักรแสงสว่าง กรุงเทพฯ


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 2 ท่าน

 1. อ.นุจรี พุทธรักษา คริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต กรุงเทพฯ
 2. คุณ ทศพร สิทธิ์สุกใส ศาลาธรรมกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวนท่าน

 1. คุณ เสาวลักษณ์ ดีมี คริสตจักรเมืองไทย จ.ร้อยเอ็ด
 2. คุณ อริสา รอดบุญ คริสตจักรร่มเย็นตลาดใหม่ศาลายา จ.นครปฐม
 3. คุณ สุดารัตน์ สมวาที คริสตจักรอิมมานูเอลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 4. คุณ ชลธิชา ทองหล่อ คริสตจักรใต้ร่มพระคุณเพชรบูรณ์ จ.เพชรบุรี
 5. คุณ จกิตาน์ มูลไธสง คริสตจักรสวนหลวง กรุงเทพฯ


รวมรางวัลพระคัมภีร์ 10 เล่ม


ใบประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย จำนวนท่าน

 1. คุณ วันวิสาข์ นวลขาว คริสตจักรหูหนวกคริสเตียนสัมพันธุ์ที่อนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ
 2. คุณ จินตนา วิเศษจินดา คริสตจักรคลองเตย (สุขุมวิท93) กรุงเทพฯ
 3. คุณ สิรินทรา เรืองรองกูล คริสตจักรร่มเย็นตลาดใหม่ศาลายา จ.นครปฐม
 4. คุณ กมนพรรธน์  ไพศาลเดชพงษ์ คริสตจักรเมืองทองพัฒนาการ กรุงเทพฯ
 5. คุณ นารา เจียสารัมย์ คริสตจักรมักกะสัน กรุงเทพฯ

หมายเหตุ 

 1. ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 16-30 มิถุนายน 2021
 2. ผู้ได้รับรางวัลพระคัมภีร์ จะจัดส่งให้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2021
 3. ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร และ สมุดคืน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2021