อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-40 ปี ปี 2022

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-40 ปี

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอ และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 1 ท่าน

  1. คุณ เบญจพร สุริยะ คริสตจักรสามพราน จ.นครปฐม


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 1 ท่าน

  1. คศ.คติยา สมศรี คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ จ.เชียงราย


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 2 ท่าน

  1. .ศันสนีย์ คีรีบวร โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
  2. คุณ จินตนา ผิวเกลี้ยง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

หมายเหตุ 

  • ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 15-30 มิถุนายน 2022
  • ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพจะจัดส่งให้
  • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร และ สมุดคืน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2022