อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-40 ปี ระดับประเทศ ปี 2024

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-40 ปี
• ประเภทความถูกต้องและความเป็นระเบียบ

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน

  • คุณณัฐชา  เพชรไชย  คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพ


• ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน

  • คุณเบญจพร  สุริยะ  คริสตจักรสามพราน


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และพระคัมภีร์ จำนวน 1 ท่าน

  • คุณชลธร  วงศ์ธนพรเลิศ  คริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรี


หมายเหตุ 

  • ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2024
  • ผู้ได้รับรางวัลพระคัมภีร์ สมาคมฯ จะทำการจัดส่งให้
  • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2024