อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นใหญ่ อายุ 61 ปีขึ้นไป

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 3 ท่าน

 1. อ.วรรณดี คันธวงศ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 2. ผู้อำนวยการ ศรีนวล นุ้ยหงษ์ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
 3. ศาสนาจารย์ พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล คริสตจักรแสงสว่าง กรุงเทพฯ


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 1 ท่าน

 1. อ.เรวดี ลิ่ววิริยกุล คริสตจักรคริสเตียนสถานภูเก็ต (ในเมือง) จ.ภูเก็ต


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ นังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 4 ท่าน

 1. ผป. สรวง บุญชูสนอง คริสตจักรสวนหลวง กรุงเทพฯ
 2. คุณ เจียมจิตร วัฒนศรี คริสตจักรตรัง จ.ตรัง
 3. ศาสนาจารย์ อภิสิทธิ์ มะโนนำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา จ.อุดรธานี
 4. คุณ วีระสิทธิ์ วงศ์หล่อ คริสตจักรมหาพร กรุงเทพฯ


รวมรางวัลพระคัมภีร์ 8 เล่ม


ใบประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย จำนวนท่าน

 1. คุณ ดุลยธรรม ธรรมวงศ์ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ จ.นนทบุรี
 2. คุณ ประภาศรี คงบัน คริสตจักรแบ๊บติสต์หาดใหญ่ จ.สงขลา
 3. คุณ เกรียงศักดิ์ รอดบุญ คริสตจักรร่มเย็นตลาดใหม่ศาลายา จ.นครปฐม
 4. อ.ชวนชม คงราศรี คริสตจักรปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 5. ศาสนาจารย์ นารดา เพชรสันติสุข คริสตจักรตะพานหิน จ.พิจิตร

หมายเหตุ 

 1. ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 16-30 มิถุนายน 2021
 2. ผู้ได้รับรางวัลพระคัมภีร์ จะจัดส่งให้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2021
 3. ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร และ สมุดคืน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2021